Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện

04/05/2019

Trình tự thực hiện

+Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:

++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

 + Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cồng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ gồm:

++  Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên, mẫu số 03A/TĐ/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

++ Phụ lục bảng phân bổ số thuế Tài nguyên phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 03-1/TĐ-TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC (đối với trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có lòng hồ nằm chung trên điạ bàn các tỉnh).

++  Các tài  liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu có).

Số lượng hồ sơ

01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không  phải trả kết quả cho người nộp thuế.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cục Thuế.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cơ sở sản xuất thủy điện.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Phí, lệ phí (nếu có)

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên dùng cho cơ sở sản xuất thủy điện, mẫu số 03A/TĐ-TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Phụ lục bảng phân bổ số thuế Tài nguyên phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 03-1/TĐ-TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC (đối với trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có lòng hồ nằm chung trên điạ bàn các tỉnh).

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

 

Các tin đã đưa ngày: