Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

04/05/2019

Trình tự thực hiện

+ Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến Cục Thuế địa phương nơi Nhà điều hành đặt trụ sở, văn phòng điều hành chính, chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) của kỳ tiếp theo kỳ phát sinh nghĩa vụ thuế; Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn khai, nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:

++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

 + Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cồng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ gồm:

++ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí Mẫu số 02/TAIN - DK ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTC.

++ Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí Mẫu số 01/PL-DK ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTC.

++ Phụ lục sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí Mẫu số 02-1/PL-DK ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTC.

Số lượng hồ sơ

01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không  phải trả kết quả cho người nộp thuế.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cục Thuế.

Đối tượng thực hiện TTHC

Nhà điều hành.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Phí, lệ phí (nếu có)

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí Mẫu số 02/TAIN - DK ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTC.

+ Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí Mẫu số 01/PL-DK ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTC.

+ Phụ lục sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí Mẫu số 02-1/PL-DK ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTC.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Dầu khí ngày 06/07/1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 19/2000/QH10 ngày 09/06/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành;

+ Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ Ban hành hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí;

+ Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí;

+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

 

Các tin đã đưa ngày: