Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh thực hiện Thực hiện Chương trình hành động số 82-CTr/TU ngày 05-11-2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả ...

17/01/2020
Các tin đã đưa ngày: