Chương trình hành động số 82-CTr/TU ngày 05/11/2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiện quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

26/11/2019
Các tin đã đưa ngày: