Quyết định số 2354/QĐ-BCĐ ngày 20/8/2010 của BCĐ phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm V/v phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống Ma túy - năm 2010

23/08/2010

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
BCĐ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
HIV/AIDS, TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM
_________

Số: 2354/QĐ-BCĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________ 
Vĩnh Yên, ngày 20 tháng 8 năm 2010

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống Ma túy – năm 2010.
____________

 

 

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

 

Căn cứ Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2010;

 

Căn cứ kế hoạch phòng chống ma túy năm 2010 của tỉnh Vĩnh Phúc;

 

Xét đề nghị của Thường trực BCĐ (Công an tỉnh) tại Tờ trình số 938/TTr-CAT ngày 10/8/2010 về việc phân bổ kinh phí năm 2010.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

 

Điều 1. Phân bổ Kinh phí: 2.700,0 triệu động (Hai tỷ, bảy trăm triệu đồng) số kinh phí Ngân sách tỉnh hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm năm 2010, đã giao tại Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh cho các nội dung, cụ thể như sau:

 

I. Kinh phí hỗ trợ các hoạt động chung của tỉnh:

 

1.613 triệu đồng

 

STT

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 

Thời gian (quý)

 

Kinh phí

 

(Triệu đồng)

 

Đơn vị thực hiện

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

1

Các hoạt động chỉ đạo kiểm tra

x

x

x

x

80

BCĐ tỉnh

2

Phục vụ sơ kết, tổng kết công tác

x

x

x

x

60

BCĐ tỉnh

3

Công tác thi đua khen thưởng

x

x

x

x

50

BCĐ tỉnh

4

 

Tập huấn cộng tác viên phòng, chống AIDS, TNMT, MA của 137 xã phường, thị trấn.

 

 

 

 

 

 

x

50

TT BCĐ tỉnh

5

Hội thảo, tập huấn, tham quan trao đổi học tập kinh nghiệm

 

 

x

x

x

20

BCĐ tỉnh

6

 

Trang thiết bị một số phương tiện, máy móc phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực

 

 

x

x

x

100

BCĐ tỉnh

7

Hỗ trợ chỉ đoạc ông tác PCMT của Văn phòng UBND tỉnh

x

x

x

x

30

Văn phòng UBND tỉnh

8

 

Hỗ trợ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCMT (thực hiện Đề án 1)

x

x

x

x

20

Sở Tư pháp

9

Hỗ trợ công tác chỉ đạo PCMT cho ngành Tài chính

x

x

x

x

20

Sở Tài chính

10

 

Hỗ trợ công tác chỉ đạo PCMT cho ngành Kế hoạch – Đầu tư

x

x

x

x

20

Sở Kế hoạch – Đầu tư

11

Hỗ trợ công tác chỉ đạo PCMT trong các trường học. Thực hiện đề án 4 của Chương trình

x

x

x

x

20

Sở Giáo dục - ĐT

12

 

Hỗ trợ công tác tuyên truyền PCMT trên Cổng thông tin điện tử (thực hiện Đề án I)

x

x

x

x

15

Sở Thông tin và Truyền thông

13

Hỗ trợ công tác chỉ đạo PCMT của BCH Quân sự tỉnh

x

x

x

x

15

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

14

 

Hỗ trợ công tác chỉ đạo, tuyên truyền củ Đài PTTH tỉnh

x

x

x

x

20

Đài Phát thanh TH tỉnh

15

Hỗ trợ công tác chỉ đạo, tuyên truyền của Báo Vĩnh Phúc

x

x

x

x

20

Báo Vĩnh Phúc

16

 

Hỗ trợ các hoạt động chỉ đạo, tuyên truyền và thực hiện Đền án 1 PCMT trong ngành văn hóa – Thông tin

x

x

x

x

20

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

17

Hỗ trợ các hoạt động chỉ đạo, tuyên truyền về PCMT

x

x

x

x

20

Ủy ban MTTQ

18

 

Chỉ đạo công tác PCMT của Đoàn thanh niên

 

- Hỗ trợ Đề án “Hỗ trợ thanh niên sau phạm tội, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”

x

x

x

x

15

 

 

 

25

 

 

Tỉnh Đoàn thanh niên

19

Hỗ trợ công tác chỉ đạo PCMT. Duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ phòng chống TNXH

x

x

x

x

15

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

20

Tổ chức tập huấn và tuyên truyền kiến thức PCMT cho các hội nông dân ở cơ sở

x

 

x

x

15

 

 

 

Hội nông dân tỉnh

21

Hỗ trợ công tác chỉ đạo PCMT của Hội cựu chiến binh tỉnh.

x

 

x

 

x

 

x

15

Hội cựu chiến binh tỉnh

22

 

Hỗ trợ công tác chỉ đạo PCMT của Liên đoàn Lao động tỉnh

 

Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong các KCN Vĩnh Phúc

x

 

x

 

x

 

x

 

15

 

 

 

10

 

 

Liên Đoàn lao động tỉnh

 

23

Tổ chức tập huấn kiến thức PCMT cho CBCNV Ban Dân vận TU

x

 

x

 

x

 

x

 

15

 

Ban Dân vận – Tỉnh ủy

24

 

Triển khai, thực hiện tiêu đề án 1 thuộc đề án 3 của chương trình

 

x

 

x

 

x

 

x

 

60

 

Trung tâm GD-LĐ-XH tỉnh

 

(ĐT06)

25

 

Hoạt động của cơ quan TTPCMT tỉnh:

 

- Mua, sửa chữa máy móc, mua văn phòng phẩm;

 

- Chi bồi dưỡng xây dựng văn bản.

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

TTBCĐ tỉnh

 

26

Hỗ trợ công tác đấu tranh triệt phá

x

x

x

x

298

BCĐ Tỉnh

27

 

Hỗ trợ các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tháng hành động PCMT (tháng 6/2010)

x

 

x

 

x

 

x

 

250

 

BCĐ Tỉnh

 

28

 

Hỗ trợ công tác truy bắt các đối tượng trốn khỏi TT06

x

x

x

x

50

BCĐ tỉnh

29

 

Hỗ trợ công tác lập hồ sơ và đưa đối tượng nghiện vào cai nghiện bắt buộc tại TT06 các đơn vị

x

 

x

 

x

 

x

 

100

 

BCĐ tỉnh

 

30

 

Tổ chức khảo sát, rà soát đối tượng, địa bàn ma túy và phục vụ triển khai thực hiện “Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy” (Đề án 6)

x

 

x

 

x

 

x

 

50

 

TTBCĐ tỉnh

 

31

 

Triển khai thực hiện Đề án “Thu thập, quản lý hệ thống dữ liệu và xử lý thông tin về tình hình ma túy” (Đề án 8)

x

 

x

 

x

 

x

 

50

 

TTBCĐ tỉnh

 

 

 

II. Hoạt động PCMT của các huyện, thành phố, thị xã: 737,0 triệu đồng

 

 

 

STT

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 

Thời gian (quý)

 

Kinh phí

 

(Triệu đồng)

Đơn vị thực hiện

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

1

 

Tổng số:

 

- Hoạt động của BCĐ thành phố

 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn

 

- Đấu tranh triệt phá

 

- Hỗ trợ hoạt động BCĐ xã, phường

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

x

 

 

99

 

15

 

15

 

40

 

9

UBND TP Vĩnh Yên

 

 

 

2

 

Tổng số:

 

- Hoạt động của BCĐ huyện

 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn

 

- Đấu tranh triệt phá

 

- Hỗ trợ hoạt động BCĐ xã, thị trấn

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

x

 

 

94

 

15

 

15

 

35

 

29

 

 

 

UBND huyện Vĩnh Tường

3

 

Tổng số:

 

- Hoạt động của BCĐ huyện

 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn

 

- Đấu tranh triệt phá

 

- Hỗ trợ hoạt động BCĐ xã, thị trấn

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

x

 

 

80

 

15

 

15

 

35

 

20

 

UBND huyện Lập Thạch

 

4

 

Tổng số:

 

- Hoạt động của BCĐ thị xã

 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn

 

- Đấu tranh triệt phá

 

- Hỗ trợ hoạt động BCĐ xã, phường

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

x

 

 

80

 

15

 

15

 

40

 

10

 

UBND Thị xã Phúc Yên

 

5

 

Tổng số:

 

- Hoạt động của BCĐ huyện

 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn

 

- Đấu tranh triệt phá

 

- Hỗ trợ hoạt động BCĐ xã, thị trấn

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

x

 

 

77

 

15

 

15

 

30

 

17

UBND huyện Yên Lạc

6

 

Tổng số:

 

- Hoạt động của BCĐ huyện

 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn

 

- Đấu tranh triệt phá

 

- Hỗ trợ hoạt động BCĐ xã, thị trấn

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

x

 

 

73

 

15

 

15

 

30

 

13

UBND huyện Bình Xuyên

 

7

 

Tổng số:

 

- Hoạt động của BCĐ huyện

 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn

 

- Đấu tranh triệt phá

 

- Hỗ trợ hoạt động BCĐ xã, thị trấn

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

x

 

 

69

 

15

 

15

 

30

 

9

 

UBND huyện Tam Đảo

 

8

 

Tổng số:

 

- Hoạt động của BCĐ huyện

 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn

 

- Đấu tranh triệt phá

 

- Hỗ trợ hoạt động BCĐ xã, thị trấn

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

x

 

 

83

 

15

 

15

 

40

 

13

 

UBND huyện Tam Dương

 

9

 

Tổng số:

 

- Hoạt động của BCĐ huyện

 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn

 

- Đấu tranh triệt phá

 

- Hỗ trợ hoạt động BCĐ xã

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

x

 

 

77

 

15

 

15

 

30

 

17

 

UBND huyện Sông Lô

 

 

 

III. Phối hợp hoạt động của bộ phận Thường trực PC AIDS và PC mại dâm tỉnh: 40 triệu đồng:

 

 

 

STT

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 

Thời gian (quý)

 

Kinh phí

 

(Triệu đồng)

Đơn vị thực hiện

 

I

II

III

IV

1

 

Hỗ trợ công tác chỉ đạo PCMT trong ngành LĐTBXH

x

x

x

x

20

Sở LĐTBXH

2

Hỗ trợ công tác chỉ đạo PCMT và thực hiện tiêu đề án 2 thuộc đề án 3 của chương trình

x

 

x

 

x

 

x

 

20

 

Sở Y tế

 

 

IV. Hỗ trợ Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm Ma túy: 310

 

 

 

 

STT

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 

Thời gian (quý)

 

Kinh phí

 

(Triệu đồng)

Đơn vị thực hiện

 

I

II

III

IV

1

 

Hỗ trợ điều tra, phát hiện bắt giữ các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển, tàng trữ TPCMT và thực hiện Đề án 2 của chương trình

x

 

x

 

x

 

x

 

70

 

Phòng PC47-Công an tỉnh

 

2

 

Hỗ trợ công tác xây dựng tổ chức và biên chế lực lượng CSPCTPMT

x

x

 

x

x

15

Phòng PX13-Công an tỉnh

3

 

Các hoạt động tuyên truyền PC MT trong lực lượng Công an, chuyên mục “An ninh Vĩnh Phúc” trên báo, ĐPTTH, báo, đài TW

x

 

x

 

x

 

x

 

30

 

Phòng PX15-Công an tỉnh

 

4

 

Hỗ trợ tuyên truyền công tác PCMT trong các chi, đảng bộ thuộc Công an tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

5

 

Phòng PX16-Công an tỉnh

5

 

Hỗ trợ Ban công tác thanh niên CA tỉnh phối hợp Đoàn xã Vân Trục – Lập Thạch tổ chức diễn đàn “Thanh niên nói không với ma túy”

 

 

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Ban Công tác thanh niên – Công an tỉnh

 

6

 

Hỗ trợ tập huấn công tác PCMT cho lực lượng Phụ nữ - Công an tỉnh, xây dựng mô hình CLB gia đình cán bộ chiến sĩ Công an “không có tệ nạn ma túy”

 

 

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Ban Công tác phụ nữ - Công an tỉnh

 

7

 

Hỗ trợ công tác hoạt động PCMT trong lực lượng Thanh tra – CA tỉnh

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PV24-Công an tỉnh

8

 

Hỗ trợ công tác tàng thư, hồ sơ trong PCMT

x

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PV27-Công an tỉnh

9

 

Xây dựng phong trào quần chúng PCMT, hướng dẫn đôn đốc CA các huyện, thành, thị xây dựng xã, phương, thị trấn không có ma túy

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PV28-Công an tỉnh

 

10

 

Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong cán bộ, công nhân viên phục vụ

x

 

x

 

x

 

x

 

30

 

Phòng PH41-Công an tỉnh

11

 

Kiểm soát ma túy trong các cơ quan doanh nghiệp

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PA81-Công an tỉnh

12

 

Hoạt động PCMT qua công tác kỹ thuật nghiệp vụ

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PA71-Công an tỉnh

13

 

Hỗ trợ điều tra các vụ việc có liên quan đến ma túy

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PA92-Công an tỉnh

14

 

Kiểm soát ma túy trong các cơ quan dân chính Đảng, ngành Y tế, Giáo dục, Văn hóa thể thao

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PA83-Công an tỉnh

15

 

Hỗ trợ PCMT qua nắm tình hình công tác quản lý xuất, nhập cảnh

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PA61-Công an tỉnh

16

 

PCMTn qua các hoạt động phối hợp quản lý hành chính về TTXH

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PC64-Công an tỉnh

17

 

Phát hiện tội phạm ma túy qua công tác đấu tranh phòng chống TNXH

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PC45-Công an tỉnh

18

 

Hỗ trợ PCMT qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát tiền chất, các chất gây nghiện

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PC46-Công an tỉnh

 

19

 

Hỗ trợ phục vụ điều tra xét xử các vụ án điểm về ma túy

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PC44-Công an tỉnh

20

 

Hỗ trợ công tác giám định các chất ma túy

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PC54-Công an tỉnh

21

 

Phát hiện bắt giữ các vụ ma túy qua hoạt động tuần tra kiểm soát vũ trang

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PC65-Công an tỉnh

 

22

 

Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy kết hợp với tuyên truyền Luật PCCC

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PC66-Công an tỉnh

23

 

Phát hiện ma túy qua các hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PC67-Công an tỉnh

24

 

Hỗ trợ công tác tập huấn kiến thức PCMT cho can phạm nhân tại Trại tạm giam – Công an tỉnh

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PC81-Công an tỉnh

 

25

 

Phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy qua hoạt động về bảo vệ tài nguyên, môi trường

x

 

x

 

x

 

x

 

5

 

Phòng PC49-Công an tỉnh

26

 

Hỗ trợ điều tra truy tố án điểm về ma túy

x

 

x

 

x

 

x

 

30

 

VKSND tỉnh

27

 

Hỗ trợ xét xử lưu động án điểm về ma túy

x

 

x

 

x

 

x

 

30

 

TAND tỉnh

 

 

Tổng cộng (I+II+III+IV): 2.700.000.000 đồng

 

(Hai tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn)

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

 

1. Các đơn vị sử dụng kinh phí phải đúng mục đích và có hiệu quả, thanh quyết toán kinh phí đúng thời gian hợp đồng, đúng chế độ nguyên tắc và các quy định hiện hành của nhà nước.

 

2. Giao thường trực BCĐ (Công an tỉnh) cấp phát kinh phí theo kế hoạch và kiểm tra, hướng dẫn thực hiện, tập hợp quyết toán của các đơn vị theo đúng quy định.

 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch đầu tư; giám đốc Kho bạc nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành nói tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

 

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỜNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Trường