Quyết định số 2091/QĐ-CT ngày 28/7/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy tỉnh Vĩnh Phúc

30/07/2010

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
BCĐ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
HIV/AIDS, TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM
_________

Số: 2091/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________ 

 

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án
xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy tỉnh Vĩnh Phúc
_____________ 

 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

 

Căn cứ Quyết đinh số 3422/QĐ-BCA-C11 ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt Đề án xây dựng xã, phường, thi trấn không tệ nạn ma tuý;

 

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 787/TTr- CAT( PV11) ngày 05 tháng 07 năm 2010, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý của tỉnh Vĩnh Phúc gồm các ông, bà có tên sau:

 

1. Ông Đỗ Văn Hoành- Phó Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng ban;

 

2. Ông Phùng Văn Bính- Phó Giám đốc Sở Y tế - Uỷ viên;

 

3. Ông Đặng Huy Hảo - Phó Giám đốc Sở Lao động- TBXH tỉnh- Uỷ viên,

 

4. Ông Nguyễn Văn Mạc - Giám đốc Sở Tải chính- Uỷ viên;

 

5 . ông Nguyễn Kim Khai - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư- Uỷ viên;

 

6 . Bà Lê Thi Nguyệt - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- Uỷ viên;

 

7. Ông Đinh Tiến Hà - Chánh Văn phòng Công an tỉnh- Uỷ viên.

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

 

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Để án xây dựng, xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý có nhiệm vụ:

 

Tham mưu giúp Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch với những mục tiêu để triển khai thực hiện Đề Chỉ đạo, triển khai các biện pháp cấp bách nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh; tổ chức cai nghiện cho tất các những người nghiện ma tuý, đa dạng hoá các loại hình cai nghiện; phấn đấu giữ vững số xã, phường, thi trấn không có tệ nạn ma tuý, làm giảm số người nghiện ma tuý, số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý;

 

-Chỉ đạo việc rà soát đối tượng, địa bàn liên quan đến ma tuý, tập trung các biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống và kiểm soát ma tuý; đấu tranh, triệt xoá các tụ điểm phức tạp về ma tuý, các đường dây mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý; kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, chất gây nghiện;

 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, kiến nghị, đề xuất Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh về các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 2. Công an tỉnh là Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây đựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý có nhiệm vụ giúp Ban. Chỉ đạo của tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình báo cáo kết quả theo quy định.

 

Điều 3- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành, thị và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

 

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỜNG BAN- PHÓ CHỦ TỊCH UBND

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: