Quyết định số 879/QĐ-CT ngày 08/4/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Vĩnh Phúc

25/11/2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
_____

Số: 879/QĐ-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________


Vĩnh Yên, ngày 08 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS,
tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Vĩnh Phúc
_________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg ngày 31/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg  ngày 05/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng chống, AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động, phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ 2004 đến 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 278/TTr-TTBCĐ (CAT) ngày 31 tháng 3 năm 2010. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh (trên cơ sở sáp nhập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh Vĩnh Phúc trước đây), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Nguyễn Thế Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2. Các phó ban:

- Ông Phùng Tiến Bộ, Giám đốc Công an tỉnh (Thường trực);

- Ông Nguyễn Sơn, Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Lê Xuân Đăng, Giám đốc Sở Lao động – TBXH.

3. Các ủy viên thường trực:

- Ông Đỗ Văn Hoành, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Phùng Văn Bính, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Đặng Huy Hảo, Phó Giám đốc Sở Lao động – TBXH;

4. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Đức Tẩm – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh;

- Hoàng Văn Đăng, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Mạc, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Nguyễn Kim Khải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Hoàng Minh Quân, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT;

- Ông Lê Quang Đình, Chính ủy -BCH Quân sự tỉnh;

- Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó  Giám đốc Đài PTTH tỉnh;

- Bà Trịnh Thị Lan: Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và DL;

- Bà Lê Thị Nguyệt, Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh;

- Ông Lã Thế Khanh, Tổng biên tập Báo Vĩnh Phúc;

- Ông Trần Việt Cường, Phó bí thư Tỉnh đoàn;

- Ông Nguyễn Huy Phượng, Phó Viện trưởng Viện KSND ;

- Ông Trần Hồng Hà, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;

- Ông Lê Văn Nên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

- Ông Nguyễn Văn Quý: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Bà Trần Thị Yên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh;

- Ông Trần Diện, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

* Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh có nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong từng năm, từng giai đoạn;

2. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh;

3. Tổ chức thực hiện việc phối hợp, lồng ghép các chương trình, kế hoạch và nguồn nhân lực trong công tác phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, kiến nghị, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng ở trung ương và Chính phủ về các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm.

* Cơ quan thường trực: Công an tỉnh Vĩnh Phúc là Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy; Sở Y tế là Thường trực Ban chỉ đạo trên lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS; Sở Lao động TB&XH là Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo trên lĩnh vực phòng chống tệ nạn mại dâm. Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo là Văn phòng Công an tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS – Sở Y tế, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội – Sở Lao động TB&XH có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo lập Chương trình, kế hoạch, ra các văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2737/QĐ-CT ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh và Quyết định số 3225/QĐ-CT ngày 06/11/2007 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn, ma túy, mại dâm tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Ngọc Phi

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: