Kế hoạch số 2112/KH-UBND ngày 25/5/2010 của UBND tỉnh về tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010

15/11/2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH VĨNH PHÚC

________

Số: 2112/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
_____________________


Vĩnh yên, ngày 25 tháng 5 năm 2010

KẾ HOẠCH
Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện
Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010
___________

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBQG(BCA) ngày 15/4/2010 của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm về tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010, UBND tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch triển khai với các nội dung cụ thế như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1- Kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả 5 năm (2005 - 2009) triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010, 02 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010, Kế hoạch số 3456/KH-UBND ngày 01/8/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ rõ những mặt đã làm được, những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện ở đơn vị, địa phương.

2. Rút ra những bài học kinh nghiệm, kiến nghị đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH.

1- Nội dung.

Việc tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010, tập trung vào đánh giá công tác chỉ đạo triển khai ở địa phương và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch số 3456/KH-UBND ngày 01/8/2008 của UBNĐ tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010, so sánh số liệu với các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch và kết quả thực hiện, tập trung vào các nội dung chính sau:

a. Kiểm điểm, đánh giá sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền về việc thực hiện Chỉ thi 21 -CT/TW ngày 29/3/2008 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 39-CTR/TU ngày 10/7/2008 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; việc thực hiện các quy định về trách nhiệm của cấp uỷ Đảng chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội khác trong công tác phòng, chống ma tuý.

b. Kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma tuý của các cơ quan, ban ngành; vai trò của UBMTTQ, Đoàn thanh niên, các cấp hội: Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên Đoàn lao động trong công tác phòng, chống ma tuý. Kết quả việc thực hiện lồng ghép giữa các nội dung phòng, chống ma tuý với các chương trình phát triền kinh tế, xã hội ở cơ sở.

c. Kết quả triển khai các giải pháp về nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma tuý.

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy phòng, chống ma tuý ở các đơn vị, địa phương; về thành phần, số lượng các thành viên Ban Chỉ đạo; về chế độ hội họp, hoạt động của Ban Chỉ đạo; về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo giữa các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Kết quả công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa các đơn vị, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo, giữa các lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý.

Kết quả rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp quy về phòng, chống ma tuý và các văn bản khác có liên quan.

d. Kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma tuý.

- Kết quả kiện toàn, nâng cao năng lực cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý; đầu tư, tăng cường năng lực cho các cơ sở giám định ma tuý và tiền chất; đầu tư phương tiện, trang thiết bị và huấn luyện chó nghiệp vụ cho công tác phòng, chống tội phạm về ma tuý.

- Kết quả công tác điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma tuý (phân tích số liệu bắt giữ, xử lý hàng năm và 5 năm), trong đó đã khởi tố bao nhiêu vụ, đối tượng. Kết quả công tác phối hợp trong điều tra, khám phá giữa các lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý, kết quả công tác bắt đối tượng truy nã hệ ma tuý. Số chuyên án ma tuý đã xác lập, triệt phá trong từng năm, 5 năm.

- Kết quả công tác truy tố, xét xử các vụ án về ma tuý hàng năm.

đ. Kết quả thực hiện các giải pháp ngăn chặn, kiềm chế làm giảm tốc độ gia tăng người nghiện và nâng cao hiệu quả cai nghiện ma tuý.

- Việc nâng cấp, cải tạo và mở rộng Trung tâm cai nghiện và kết quả tổ chức cai nghiện tại trung tâm; kết quá công tác tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện thí điểm bằng thuốc Bông sen và thực hiện các biện pháp phòng, chống tái nghiện ma tuý (phân tích số liệu theo từng năm). Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nội dung, biện pháp của công tác cai nghiện phục hồi theo Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg.

- Kết quá triển khai thực hiện các giải pháp về xã hội họa nhiệm vụ cai nghiện ma tuý; kết quả huy động sự đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội và tư nhân tham gia vào công tác cai nghiện và giải quyết việc làm cho người nghiện sau cai nghiện ma tuý.

- Kết quả nghiên cứu và áp dựng các phương pháp cai nghiện; thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma tuý- Kết quả lồng ghép chương trình cai nghiện, quản lý và tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma tuý vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

- Công tác ra soát, thống kê người nghiện ma tuý tại các địa bàn; xử lý các đối tượng nghiện ma tuý lâu năm, tái nghiện nhiều lấn theo quy định của pháp luật (có số liệu thống kê từng năm).

e. Đối với các đơn vị được giao chuối các đề án, tiểu đề án ba hành kèm theo

Kế hoạch số 3456/KH-UB ngày 01/8/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện Quyết định số 156/2007/QĐ-TT ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các đề án, tiểu đề án trong 5 năm.

g. Đánh giá các ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý tại địa phương.

h. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý ở đơn vị, địa phương.

2. Phương pháp tiến hành.

- Ở tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AMS, tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo, chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010.

- Các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh căn cứ vào các nội dung tổng kết trong kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo và tổ chức tổng kết tại đơn vị, địa phương.

- Quá trình tổ chức tồng kết, UBND tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở một số đơn vị, địa phương (thời gian, địa điểm sẽ có thông báo sau).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn Cứ nội dung Kế hoạch này đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo tổng kết theo các nội dung trên tại địa phương. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được phân công (tại Kế hoạch số 3456/KH-UBND ngày 01/8/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức tổng kết tại đơn vị Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010 gửi về Công an tỉnh trước ngày 05/6/2010 .

Do thời gian triển khai kế hoạch rất gấp, đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết để kịp thời gian tập hợp báo cáo Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia, Bộ Công an theo quy định.

2. Giao Công an tỉnh - Cơ quan thường trực phòng; chống ma tuý có trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm thường trực theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, xây dưng báo cáo tình hình kết quá thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện Khế hoạch tổng thể tại một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương trọng điểm đề phục vụ đánh giá tổng kết chung.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức hội nghị tổng kết của tỉnh.

         3. Kinh phí phục vụ tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010 chi trong kinh phí chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy năm 2010 của các đơn vị, địa phương./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trường

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: