Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 10/7/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

05/06/2009

TỈNH ỦY VĨNH PHÚC 
*      

               Số 39 - CTr/ TU                     

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
_______________________

Vĩnh Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2008

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW
của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác
phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới. 


Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính  trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng , chống và kiểm soát  ma tuý trong tình hình mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình  hành động thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị như sau:

 I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ.

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 30/11/1996 của Bộ Chính  trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát  ma tuý, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cácĐoàn thể trong tỉnh đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng , chống và kiểm soát  ma tuý. Nhận thức và trách nhiệm của cáccấp, cácngành được nâng lên, phỏt huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân tham gia công tác phòng , chống ma túy. Công tác đấu tranh phòng , chống ma tuý của các cấp, các ngành đạt được nhiều kết quả. Từ sau tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06- CT/TW của Bộ Chính  đến nay, trên địa  bàn tỉnh đó phát hiện, xử lý hàng trăm vụ ma túy, xúa bỏ nhiều tụ điểm phức tạp, đẩy mạnh công tác cai nghiện, chữa trị cho các đối tượng nghiện ma túy, từng bước ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

Tuy nhiờn, tội phạm, tệ nạn ma tuý trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, số đối tượng liên quan đến ma tuý, tội phạm ma tuý vẫn có xu hướng gia tăng và lan rộng trên một số địa bàn, chưa ngăn chặn được nguồn ma tuý vào địa bàn tỉnh. Công tác đấu tranh phòng , chống tội phạm ma tuý kết quả còn hạn chế. Công tác cai nghiện hiệu quả thấp, tỷ lệ tái  nghiện còn cao. Kinh phí đầu tư cho phòng , chống ma tuý chưa đáp  ứng được yêu  cầu.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là: Cấp uỷ đảng, chính quyền một số địa phương, đơn vị, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma tuý, chưa xác  định đây là nhiệm vụ trọng tâm , chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp và huy động  sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức Chính  trị, xã hội và toàn dân  tham gia Công tác phòng , chống ma tuý. Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa đưa công tác phòng , chống ma tuý vào nội dung, chương trình  sinh hoạt thường kỳ của đảng bộ, chi bộ theo quy định tại Chỉ thị 06-CT/TW. Chưa thường xuyên  quan tâm  chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng , chống ma tuý ở cơ sở. Một số đơn vị chuyên  trách phòng  chống ma tuý hoạt động chưa hiệu quả. Cán bộ làm Công tác phòng , chống ma tuý còn thiếu và yếu về năng lực chuyên  môn. Chế độ, chính sách chưa khuyến khích được cán bộ trực tiếp làm Công tác phòng , chống ma tuý. Việc phối hợp liên ngành trong Công tác phòng , chống ma tuý chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Các ngành, đơn vị chưa thực sự chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ phòng , chống ma tuý. Các chính  sách , chế độ cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện còn bất cập.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY.

1- Cấp uỷ đảng và chính quyền từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp nghiêm túc kiểm điểm đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma tuý trong thời gian qua trên địa bàn (từ sau tổng kết 10 năm thực hiện Chị thị 06- CT/TW của Bộ Chính trị đến nay). Xây dựng kế hoạch và biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma tuý.

Tăng cường chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng, chống ma túy, có kế hoạch chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Trước mắt cần tập trung rà soát bổ sung các nội dung , kế hoạch để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Chính phủ đề ra tại Quyết định số 156/2007/QĐ- TTg ngày 25/9/2007 về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống ma túy, kịp thời chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật phòng, chống ma túy; coi kết quả thực hiện nhiệm vụ này ở các đơn vị, cơ quan, chi bộ đảng là một tiêu chuẩn để bình xét thi đua, phân loại tổ chức đảng và khen thưởng hàng năm; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật phòng chống ma túy.

2- Đổi mới nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với nhiều hình thức thích hợp, phong phú để mọi người nhận thức rõ mối hiểm họa từ ma túy, tính cấp bách của công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn. Từ đó tự giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy; hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

3- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy; có chính sách khuyến khích các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là công tác cai nghiện, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giáo dục, chăm sóc, giúp đỡ, chống  kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma túy. Tổ chức thực hiện các hình thức cam kết thi đua xây dựng đến từng gia đình, từng địa bàn, thôn xóm, phường, xã, cơ quan, đơn vị, trường học, chi bộ không có ma túy. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy. Các tổ chức quần chúng nâng cao tinh thần trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát từng cụm dân cư thực hiện công tác phòng, chống ma túy. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phòng, chống ma túy.

4- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo, cơ quan phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở đủ khả năng, điều kiện thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Tăng cường năng lực cho lực lượng trực tiếp đấu tranh chống tội phạm ma túy, cán bộ làm công tác thường trực, tham mưu và quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy cấp tỉnh và huyện đủ mạnh và thật sự trong sạch, có trách nhiệm, quyết tâm cao trong kiểm soát, ngăn chặn ma túy. Chỉ đạo thường xuyên công tác rà soát, quản lý địa bàn, đồng thời có kế hoạch phân loại xử lý, đấu tranh với đối tượng liên quan đến ma túy. Đầu tư trang thiết bị chuyên dùng cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy.

5- Coi trọng việc xây dựng và duy trì thực hiện các quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống ma túy; củng cố, hoàn thiện tổ chức và cơ chế phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở xã, phường, thị trấn bảo đảm hoạt động có hiệu quả. Tập trung giữ vững ổn định và thu hẹp những địa bàn phức tạp về hoạt động ma  túy.

6- Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Đa dạng hoá các hình thức cai nghiện, phục hồi chức năng, chú trọng các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện tư nhân để huy động các nguồn lực tham gia vào công tác cai nghiện. Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ số người sau cai nghiện, tạo điều kiện giải quyết việc làm phòng, chống tái nghiện.

7- Tăng mức đầu tư kinh phí về phòng, chống ma túy từ ngân sách nhà nước; thành lập quỹ hỗ trợ phòng, chống ma túy, huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, bảo đảm đủ kinh phí cho công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng, chống tội phạm và cai nghiện ma túy. Hoàn thiện chế độ, chính sách hỗ trợ người nghiện trong quá trình cai nghiện và tạo việc làm cho những người đã hoàn thành cai nghiện; chế độ, chính sách đối với các cán bộ làm công tác chuyên trách, trực tiếp, kiêm nhiệm và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng, chống ma túy.

8- Tăng cường chỉ đạo công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

9- Mở rộng hoạt động trao đổi, phối hợp trong công tác phòng, chống ma túy với các địa phương nhất là với các địa phương giáp ranh nhằm kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy vào địa bàn tỉnh.

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình hành động, tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đến cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng, chính quyền ở các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng, chống ma túy.

2-  Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền nếu để xảy ra tình trạng phức tạp kéo dài về tệ nạn ma túy ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm và có các hình thức kỷ luật về Đảng và chính quyền.  Mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, trước hết là người thân trong gia đình thực hiện nghiêm túc pháp luật phòng, chống ma túy, đây là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cán bộ lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nếu để người thân trong gia đình (vợ, chồng, con) nghiện ma túy hoặc có hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống ma túy phải chịu trách nhiệm liên đới và và tùy theo mức độ phải xem xét như: không được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo hoặc xem xét có thể miễn nhiệm, cách chức…

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với cộng đồng và ảnh hưởng, tác động của ma túy đến phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên và từng người dân.

4- Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình hành động, thường xuyên tổ chức phát động phong trào phòng, chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội, gắn với cuộc vận động“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng xã, phường, thôn, xóm, làng, tổ dân phố lành mạnh, không có tệ nạn ma túy.

5- Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với các ban xây dựng đảng, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

6- Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các ban, ngành, đoàn thể, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động này, định kỳ báo cáo  Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 

 

 T.M BAN CHẤP HÀNH 
   PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký) 

                           Nguyễn Văn Chức

 

Các tin đã đưa ngày: