Kế hoạch số 2755/KH-BCĐ ngày 07 tháng 8 năm 2007 về Thực hiện chỉ thị số 16/2007/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

16/07/2008

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
BAN CHỈ ĐẠO 130/VP
 

Số: 2755/KH-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Yên, ngày 07 tháng 8 năm 2007

KẾ HOẠCH
Thực hiện chỉ thị số 16/2007/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường
thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.
  

Thực hiện chỉ thị số 16/2007/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (BBPNTE) và các mục tiêu, yêu cầu của Chương trình hành động phòng, chống tội phạm BBPNTE giai đoạn 2007-2010; căn cứ tình hình thực tế, Ban chỉ đạo 130/CP tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung cơ bản sau:

I. MỤC TIÊU YÊU CẨU:

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh chống tội phạm BBPNTE. Xác lập cơ chế hoạt động phối hợp hành động của các cấp, các ngành, các đoàn thể có liên quan trong công tác tổ chức thực hiện nội dung các đề án đạt mục tiêu đề ra.

2.  Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với bọn tội phạm, phấn đấu đến năm 2010 cơ bản chặn đứng và giảm tình hình tội phạm BBPNTE.

II. NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm BBPNTE gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Chương trình “Xóa đói, giảm nghèo”, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả 4 đề án theo Quyết định số 312/2005/QĐ-TTg ngày 30/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ:

- Đề án 1: Tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng về phòng, chống tội phạm BBPNTE.

Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Đề án 2: Đấu tranh chống tội phạm BBPNTE.

Cơ quan chủ.trì: Công an tỉnh.

- Đề án 3: Tiếp nhận và hỗ trợ những phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

Cơ quan chủ trì: Sở Lao động- Thương bình và Xã hội.

- Đề án 4: xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và hướng dẫn liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm BBPNTE.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

2. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực: Xuất khẩu lao động, kết hôn và nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, xuất nhập cảnh và du lịch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra khắc phục những sơ hở, thiếu sót về cơ chế, chính sách pháp luật, kiên quyết không để bọn tội phạm BBPNTE lợi dung hoạt động.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm BBPNTE với phương châm “phòng ngừa là cơ bản” không để xảy ra mới làm, “hướng về cơ sở”, phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã hội ở xã, phường, thị trấn, thôn bản làm cho mọi người tại cộng đồng dân cư, các gia đình, nhất là phụ nữ, trẻ em có ý thức cảnh giác cao với các thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ của bọn tội phạm góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh ở cộng đồng dân cư. Kịp thời biểu dương những người tốt, việc tốt, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm BBPNTE.

4. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, sử dụng đông bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình, tổ chức điều tra, khám phá, bóc gỡ tận gốc các đường dây, băng nhóm tội phạm BBPNTE xuyên quốc gia, liên quan đến nhiều địa phương, kịp thời quán triệt xóa các hoạt động bất hợp pháp về xuất khẩu lao động và môi giới kết hôn với người nước ngoài. Tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch 2803/C11-C14 ngày 21/6/2007 của Tổng cục cảnh sát – Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm BBPNTE xuyên quốc gia trên các tuyến biên giới  năm 2007 trên phạm vi toàn quốc, nhất là các tuyến, các địa bàn trọng điểm, truy bắt các đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn ngoài xã hội.

5. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, tái hòa nhập công đồng cho PN, TE bị buôn bán từ nước ngoài trở về theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg; Tiếp tục hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục,c hế độ chính sách, phân công phân cấp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp nhận và hỗ trợ PN, TE bị buôn bán ra nước ngoài, sớm đưa họ về đoàn tụ với gia đình, ổn định cuộc sống.

6. Về xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật.

3 vấn đề mang tính chất tổng thể, cơ bản:

- Nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật phòng, chống buôn bán người.

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung BLHS. Vì hiện nay BLHS năm 1999 mới cơ 02 điều: Điều 119: Mua bán phụ nữ và Điều 120: Mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. Còn thiều nhiều hành vi và tăng mức xử lý nghiêm khắc, triệt để đối với loại tội phạm này.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản Chính phủ ban hành như: Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006, Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/2/2005 và Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm BBPNTE.

7. UBND các huyện, thành, thị:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chương trình hành động phòng chống tội phạm BBPNTE đến năm 2020; phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung chỉ đạo, thực hiện.

Huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc để xảy ra nhiều phụ nữ, trẻ em bị bán ra nước ngoài.

8. Giao cơ quan Thường trực BCĐ (Công an tỉnh) giúp BCĐ Phòng, chống tội phạm BBPNTE tỉnh Vĩnh Phúc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cấp thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Yêu cầu các Sở, Ngành, Đoàn thể và UBND các huyện, thành, thị chủ động chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiền, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về cơ quan thường trực BCĐ 130/VP - CA tỉnh (PC14) để tập hợp báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Văn phòng thường trực BCĐ 130/CP theo quy định./. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Đã ký)

Trần Ngọc Ái

 

 

Các tin đã đưa ngày: