Triển khai mô hình “5 tự quản” về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

22/07/2020

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,  Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “5 tự quản” về an ninh trật tự trên địa bàn.

Địa bàn, đối tượng tổ chức xây dựng mô hình “5 tự quản” là các xã, phường, thị trấn; các thôn, tổ dân phố; các dòng họ; cơ sở thờ tự, tôn giáo; các tổ chức chính trị xã hội từ cấp xã trở lên. Nội dung “5 tự quản” là: Tự quản về phòng, chống tội phạm; tự quản về phòng, chống tệ nạn xã hội; tự quản về bảo vệ tài sản, phòng, chống cháy nổ trong gia đình, cơ quan, đơn vị; tự quản về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; tự quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Thông qua hoạt động của mô hình sẽ thúc đẩy phong trào tự phòng, tự quản đảm bảo an ninh trật tự ở các địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Đồng thời, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giúp đỡ nhau giữa lực lượng công an với các tổ chức đoàn thể, tôn giáo trong việc giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để công tác xây dựng mô hình thực sự hiệu quả, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với địa phương, đơn vị, tổ chức và đời sống xã hội, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn đánh giá toàn diện về tình hình an ninh trật tự ở từng địa bàn cơ sở, chú ý phát hiện những vấn đề còn sơ hở, tồn tại mà tội phạm có thể lợi dụng để hoạt động; những khó khăn, phức tạp, hạn chế trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, trên cơ sở đó báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng mô hình “5 tự quản” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, mỗi đơn vị Công an huyện, thành phố triển khai làm điểm mô hình “5 tự quản”  ở 1 địa bàn, từ đó, có kế hoạch nhân rộng mô hình ở các địa bàn khác trên địa toàn tỉnh./.

Anh Nga

Các tin đã đưa ngày: