Công văn số 7002/VPCP-KGVX ngày 23/7/2018 của Văn phòng Chính phủ v/v đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

25/07/2018

File đính kèm