Chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020

08/10/2018

1. Mỗi năm phấn đấu giảm từ 0,5% - đến 1,0% tỷ lệ hộ nghèo, đến cuối năm 2020 tỷ hộ nghèo tiếp cận đa chiều toàn tỉnh còn dưới 2,0%; trong đó thành phố Vĩnh Yên phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,0%.

2. 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Tăng cường, cải thiện các dịch vụ xã hội chăm lo về sức khỏe, giáo dục cho người nghèo.

3. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

4. Phấn đấu 100% hộ chính sách người có công không thuộc hộ nghèo.

5. Đến năm 2020 số xã đạt chuẩn tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo trong xây dựng Nông thôn mới đạt 100%  (Theo chuẩn giai đoạn 2016 -2020);

6. Toàn tỉnh không có hộ nghèo ở nhà dột nát, nhà thiếu kiên cố;

100% người nghèo trong độ tuổi lao động có yêu cầu đều được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm phù hợp.

7. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn/khu dân cư được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia; xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng.

8. 100% cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động về giảm nghèo.

9. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, cấp xã (cán bộ Lao động – TB&XH) ứng dụng thành thạo hệ thống phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 -2020;

10. Các Sở, ngành, đơn vị, các cấp thực hiện chính sách giảm nghèo và chính sách có liên quan đạt mức 90% trở lên sự hài lòng của người dân, đối tượng, tổ chức đến làm việc.

Nguồn: Sở Lao động - Thương binh và xã hội

 

Các tin đã đưa ngày: