Quy hoạch hệ thống bảng tuyên truyền chính trị và quảng cáo thương mại tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

23/08/2019

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

 Số: 1637/QĐ - UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Vĩnh Phúc, ngày  18 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Quy hoạch hệ thống bảng tuyên truyền
chính trị và quảng cáo thương mại tỉnh Vĩnh Phúc
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về  tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-CT ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập Dự án Quy hoạch Tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014 – 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 149/BC-HĐTĐQH ngày 09/10/2015 dự án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Chủ tịch Hội đồng thẩm định phê duyệt; Văn bản số 311/VHCS-QC ngày 26/5/2015 của Cục Văn hoá cơ sở về việc góp ý Dự thảo Quy hoạch tuyên truyền, Quảng cáo ngoài trời tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 1266-TB/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch hệ thống bảng tuyên truyền chính trị và quảng cáo thương mại tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 88/TTr-SVHTTDL ngày 27/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch hệ thống bảng tuyên truyền chính trị và quảng cáo thương mại tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với những nội dung chính sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Từng bước xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc hiện đại, văn minh theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 của tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm và các sự kiện chính trị; kết quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh.

- Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo phải nhằm lập lại trật tự về thực hiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn toàn tỉnh trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời; Xác định các vị trí và mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động tuyên truyền, quảng cáo tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và đến năm 2030;

- Thực hiện theo các tiêu chí xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc văn minh, hiện đại.

2.2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2025

- Hình thành và phát huy giá trị sử dụng của hệ thống phương tiện tuyên truyền chính trị, quảng cáo thương mại trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên phục vụ nhiệm vụ chính trị, đồng thời tạo sự năng động, kích thích phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh

b) Đến năm 2030

- Hoàn thiện hệ thống bảng tuyên truyền chính trị và quảng cáo thương mại theo quy hoạch. Áp dụng công nghệ tuyên truyền, quảng cáo tiên tiến, hiện đại, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Giữ gìn mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông; góp phần quảng bá thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế.

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Quy hoạch bảng tuyên truyền chính trị

1.1. Quy định chung

- Địa điểm: các khu vực công cộng, cơ quan, doanh nghiệp và khu vực cá nhân trên phạm vi toàn tỉnh, các vị trí này phải phù hợp với quy hoạch và sử dụng đất, quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Nội dung: Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất n­ước, của tỉnh. Kích thước từ 40m2/mặt - 200m2/mặt. Cơ quan quản lý Nhà nước căn cứ điều kiện thực tế tại các địa phương, quản lý cấp phép đảm bảo an toàn, hiệu quả. Diện tích đất sử dụng từ 60m2 - 200m2/01 bảng

- Bảng tuyên truyền chính trị không được để rách, để bảng trống gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông. Số lượng, vị trí bảng có thể điều chỉnh trong quá trình thực hiện đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng chung của tỉnh và nhu cầu thực tế. 

1.2. Quy định cụ thể

a) Bảng tuyên truyền chính trị tấm lớn

- Số lượng: Tổng số 52 bảng

- Vị trí, kích thước, kiểu dáng: (Danh sách chi tiết kèm theo)

b) Bảng tuyên truyền chính trị tấm nhỏ

- Số lượng: Tổng số 22 bảng

- Vị trí, kích thước, kiểu dáng: ( Danh sách chi tiết kèm theo)

c) Màn hình điện tử LED

- Số lượng: Tổng số 16 bảng (Danh sách chi tiết kèm theo)

Thực hiện theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

2. Quy hoạch bảng quảng cáo thương mại

2.1. Quy định chung

a) Bảng quảng cáo thương mại không được để rách, để bảng trống gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông. Số lượng, vị trí bảng có thể điều chỉnh trong quá trình thực hiện đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng chung của tỉnh và nhu cầu thực tế. 

b) Khu vực không đ­ược phép quảng cáo

Trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội; Khu vực Đài tưởng niệm, bệnh viện, trường học, các di tích lịch sử, văn hoá, các danh lam thắng cảnh đã đư­ợc Nhà n­ước xếp hạng…

c) Khu vực được thực hiện quảng cáo

- Trong đô thị: Trên dải phân cách, dọc trục đường giao thông, tại các công trình (nhà ở) đã được cấp phép xây dựng

- Ngoài đô thị: Trên dải phân cách, dọc đường cao tốc, quốc lộ.

2.2. Quy hoạch quảng cáo đối với đường cao tốc, quốc lộ

a) Bảng quảng cáo tấm lớn

- Số lượng: Tổng số 52 bảng  (Danh sách chi tiết kèm theo)

 - Vị trí, kích thước, kiểu dáng:

Thực hiện theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

b) Bảng quảng cáo tấm nhỏ

Thực hiện theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

2.3. Quy hoạch quảng cáo đối với đường tỉnh lộ, đường huyện lộ:

Thực hiện theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

2.4. Quy hoạch quảng cáo trong nội thành, nội thị

a) Bảng quảng cáo tấm nhỏ

*) Tại các tuyến đường nội thành, nội thị

*) Tại các công viên, vườn hoa

*)Tại khu vực bến xe, sân vận động, nhà chờ xe buýt, điểm bán vé

*) Tại mặt tiền nhà và hông tường nhà

Thực hiện theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

b) Màn hình điện tử LED và màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời

c) Biển hộp đèn

Thực hiện theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

3. Quy định về biển hiệu

Thực hiện theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

4. Quy định về bảng quảng cáo rao vặt miễn phí

- Bảng quảng cáo rao vặt miễn phí được lắp, dựng tại các vị trí, địa điểm thuận lợi, có lượng người qua lại đông để đáp ứng nhu cầu quảng cáo của các tổ chức kinh doanh nhỏ lẻ, các hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên phải đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, thuận tiện và hiệu quả.

- Hình thức, kích thước: Bảng hình chữ nhật, hình vuông, hoặc trụ tròn. Kích thước phù hợp với điều kiện thực tế tại vị trí đặt bảng

- Địa điểm: Các khu vực thương mại, siêu thị, chợ, bến xe, nhà ga...

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

- Kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống bảng tuyên truyền chính trị, quảng cáo thương mại được huy động đối đa từ các nguồn:

+ Ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện

+ Kinh phí của các ngành, các tổ chức xã hội; các doanh nghiệp trong và ngoài nước góp vốn hoặc hỗ trợ; kinh phí huy động do nhân dân đóng góp.              

- Căn cứ vào nhu cầu tuyên truyền thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn trong từng giai đoạn của mỗi địa phương, UBND các huyện, thành phố tự cân đối, xây dựng dự án triển khai cụ thể.

- Kinh phí đầu tư xây dựng bảng tuyên truyền chính trị của địa phương nào, do ngân sách địa phương đó bố trí, huy động triệt để nguồn kinh phí xã hội hoá.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về quản lý nhà nước

1.1.Công tác tuyên truyền

- Công bố rộng rãi nội dung quy hoạch trên các phương tiện thông tin truyền thông. Phổ biến kiến thức về Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật liên quan

- Kêu gọi đầu tư xã hội hóa xây dựng hệ thống bảng tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại

1.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn triển khai nội dung quy hoạch, công tác quản lý nghiệp vụ về quảng cáo và văn bản pháp luật về quảng cáo có liên quan cho cán bộ làm công tác quản lý từ tỉnh đến cơ sở

1.3.Thanh tra, kiểm tra

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động xây dựng phương tiện quảng cáo ngoài trời, hoạt động quảng cáo trong khu đô thị, xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời.

2. Giải pháp về huy động nguồn lực đầu tư và cơ chế quản lý, vận hành, khai thác

2.1. Cơ chế huy động vốn đầu tư

-  Sử dụng triệt để nguồn vốn xã hội hóa. Ngân sách Nhà nước chỉ đầu tư xây dựng một số bảng tuyên truyền chính trị tại các vị trí trọng tâm, trọng điểm, trung tâm các huyện, thành phố; các bảng tuyên truyền tại những điểm vùng sâu, vùng xa và sử dụng đặt hàng tuyên truyền phục vụ mục đích chính trị, phát triển kinh tế - xã hội theo thời gian nhất định.

2.2. Cơ chế quản lý, vận hành, khai thác

- Đối với bảng chỉ để dành tuyên truyền chính trị, ngân sách nhà nước sẽ đầu tư 100%. Bảng tuyên truyền của địa phương nào, do địa phương đó đầu tư và sử dụng, khai thác, bảo dưỡng.

- Đối với những bảng tuyên truyền chính trị, kết hợp quảng cáo thương mại:

+ Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng bảng, khai thác sử dụng và duy tu, bảo trì hàng năm bằng 100% nguồn kinh phí của doanh nghiệp.

+ Ngân sách nhà nước chỉ để thực hiện tuyên truyền chính trị theo từng thời gian nhất định (bằng hình thức thuê hoặc đặt hàng).

2.3. Xác định về đất cho tuyên truyền, quảng cáo

- Nhà đầu tư chủ động liên hệ, ký hợp đồng thuê đất với tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp tại địa điểm dự kiến đặt bảng quảng cáo; thời hạn, giá thuê đất do bên thuê và bên cho thuê thoả thuận; kinh phí thuê đất do nhà đầu tư chịu trách nhiệm. Sau khi hoàn thiện và đi vào khai thác mỗi chân cột bảng quảng cáo tấm lớn chỉ chiếm từ 5-7m2, số diện tích đất còn lại có thể tái sử dụng.

3. Giải pháp về khoa học và công nghệ

- Thi công các bảng tuyên truyền, quảng cáo theo phương thức lắp ghép, sử dụng các chất liệu hiện đại, mang lại hiệu suất cao về thời gian, an toàn và thẩm mỹ.

- Áp dụng công nghệ tiên tiến để tuyên truyền hiệu quả và nhanh chóng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch

- Căn cứ Quy hoạch được phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố công khai nội dung quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy hoạch đã được phê duyệt; thống nhất thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách huy động tối đa nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện quy hoạch

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh; đề xuất những biện pháp bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Triển khai lập dự án đầu tư xây dựng các công trình bảng tuyên truyền chính trị do ngân sách tỉnh đầu tư.

2. Sở Xây dựng

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định tại Điều 31 Luật Quảng cáo. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về xây dựng bảng quảng cáo.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính

Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định đối với những dự án bảng tuyên truyền chính trị do ngân sách tỉnh đầu tư.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Bố trí quỹ đất, phối hợp với các Sở ban ngành cùng quản lý giao đất để ưu tiên xây dựng các bảng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; Chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc cho thuê đất để dựng, lắp đặt công trình quảng cáo theo quy định của pháp luật.

5. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành có liên quan xác định  giới hạn lộ giới, hành lang an toàn giao thông đối với những tuyến giao thông đường bộ, đường thuỷ trên địa bàn được phân cấp theo quy định

6. UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức quản lý, thực hiện quy hoạch trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Có trách nhiệm thực hiện quy hoạch tại địa phương, bố trí nguồn kinh phí hàng năm để đầu tư xây dựng các bảng tuyên truyền chính trị, các bảng quảng cáo rao vặt theo quy hoạch. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn.

- Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh  (gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/12 để tổng hợp) về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tuyên truyền, quảng cáo của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ VHTT&DL (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CPCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CN3, TH

 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
    KT. CHỦ TỊCH
   PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Vũ Việt Văn

 Xem chi tiết Danh sách vị trí bảng tuyên truyền chính trị và quảng cáo thương mại tại đây./.

 

Các tin đã đưa ngày: