QUY HOẠCH TỔNG THỂ
 PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THỊ XÃ PHÚC YÊN
ĐẾN NĂM 2010 VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

LỜI MỞ ĐẦU 

PHẦN THỨ NHẤT
ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

I. Lịch sử hình thành và phát triển của thị xã.

II. Các điều kiện và yếu tố phát triển


PHẦN THỨ HAI
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

I. Tổng quan chung

II. Hiện trạng phát triển các ngành và lĩnh vực

    II.1. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng

    II.2. Dịch vụ.

    II.3. Nông nghiệp, Lâm nghiệp và thuỷ sản

    II.4. Các ngành văn hoá - xã hội

   II.5. Phát triển đô thị

   II.6. Trình độ kết cấu hạ tầng


III. Đánh giá chung về lợi thế và hạn chế của thị xã

PHẦN THỨ BA
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI
THỊ XÃ PHÚC YÊN THỜI KỲ 2006-2010

I. Bối cảnh bên ngoài ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của thị xã

II. Các căn cứ, quan điểm mục tiêu và phương án phát triển

    II.1. Các căn cứ của Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã

    II.2. Quan điểm phát triển

    II.3. Mục tiêu phát triển

    II.4. Xác định cơ cấu kinh tế và lựa chọn phương án phát triển

    II.5. Quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vựcPHẦN THỨ TƯ
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

I. Xu thế phát triển đô thị trên thế giới và khu vực trong tầm nhìn 2020

II. Hình ảnh thị xã Phúc Yên trong tầm nhìn 2020

PHẦN THỨ NĂM
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Phương hướng chung

II. Các giải pháp cụ thể

III. Tổ chức thực hiện quy hoạch

IV. Các kiến nghị với tỉnh và Trung ương