Quyết định số 1717/QĐ-CT ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch phát triển thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

04/07/2013

                            ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             TỈNH VĨNH PHÚC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                ____________                                                        ____________________
                     
                                   Số: 1717 /QĐ-CT                                 Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 7 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quy hoạch phát triển thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Phúc
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
______________________________
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;
Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;
           Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;
           Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020;
           Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi vùng đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 2012-2020, định hướng đến 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng;
           Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ ý kiến góp ý Quy hoạch chi tiết phát triển Thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2020 định hướng 2030 của Bộ Nông nghiệp &PTNT tại Văn bản số 160/BNN-TCTL ngày 14/01/2013;
Căn cứ ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 895-TB/TU ngày 3/5/2013;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 79/TTr-SNN&PTNT ngày 31 tháng 5 năm 2013

     QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Phê duyệt Quy hoạch phát triển Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với nội dung sau:
I. PHẠM VI VÀ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
1. Phạm vi: Quy hoạch phát triển thuỷ lợi trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích đất tự nhiên 123.650 ha.
2. Nhiệm vụ: Đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình nhằm giải quyết các vấn đề về cấp nước, tiêu úng và thoát nước phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản, sinh hoạt và các ngành kinh tế khác như công nghiệp, dịch vụ, bảo vệ môi trường sinh thái, theo hướng phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến 2030.
a) Giải pháp công trình:    
- Cải tạo, nâng cấp các hồ, đập hiện có; xây mới một số hồ, đập tại các vị trí cần thiết có nguồn sinh thủy.
- Sửa chữa, nâng cấp, hòa mạng và xây mới các trạm bơm cấp nước.
- Kiên cố hoá hệ thống kênh mương, nhằm giảm diện tích chiếm đất, tưới tiết kiệm; bê tông hoá mặt bờ kênh đảm bảo giao thông thuận lợi.
- Nghiên cứu xây dựng các phương án tưới, tiêu hiện đại và các phương án tưới tiết kiệm nước.
- Cải tạo, nạo vét các luồng tiêu, nạo vét, mở rộng các hồ, đầm, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các trạm bơm tiêu.
- Từng bước hiện đại hoá trang thiết bị quản lý, điều khiển hệ thống.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tưới, tiêu:
+ Đối với thiết bị: Xây dựng các trạm khống chế mực nước và lưu lượng trên hệ thống nhằm nâng cao chất lượng quản lý và phân phối nước. Xây dựng hệ thống giám sát điều khiển, truyền thông tin từ các điểm quan trắc về trung tâm xử lý.
+ Đối với quy trình quản lý, vận hành:
Xây dựng quy trình vận hành khoa học, hợp lý nhằm tiết kiệm nước, chủ động phân phối nước trong các tình huống thực tế xảy ra. Đầu tư xây dựng các phần mềm quản lý để quyết định vận hành nhanh và chính xác hơn.
-  Khảo sát, đánh giá phân loại các công trình tiêu để đề xuất phân cấp quản lý.
- Cải tạo, xây mới các tuyến đê, kè, cống dưới đê, hành lang chân đê, điếm canh đê... để tăng cường khả năng phòng chống lũ.
 b) Giải pháp phi công trình:
- Nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ tài nguyên nước;tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Nghiên cứu cơ chế quản lý đối với lĩnh vực thủy lợi, khuyến khích sự tham gia của người dân và chính quyền cơ sở trong việc bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi; tăng cường trồng, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.
 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: