Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

05/08/2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
__________

Số:  13/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 8 năm 2011 

 

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của
từng tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
________________________

 HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 2  

       Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

       Căn cứ Luật Đê điều ngày 29-11-2006; 

       Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 3-12-2004;

       Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28-6-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều

       Trên cơ sở Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 15-7-2011 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách  

 

QUYẾT NGHỊ:

       Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 (nội dung quy hoạch có văn bản kèm theo).
       Điều 2. Tổ chức thực hiện.

 - Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết về quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

 - Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 - Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đ­ược HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2011./.

 

 

 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký)
 

Phạm Văn Vọng

 

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: