Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Bình Xuyên II tại huyện Bình Xuyên-tỉnh Vĩnh Phúc

05/12/2011