Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thái Hòa, Bắc Bình (KCN Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa - Khu vực 1) tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

06/12/2013


Các tin đã đưa ngày: