Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

20/08/2018

File đính kèm