Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh VP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

13/05/2016
Các tin đã đưa ngày: