Quy hoạch phát triển ngành xuất bản - in - phát hành tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

22/08/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
________

Số: 2015/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 8  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành xuất bản - in - phát hành
tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
___________________


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 về việc lập, phê duyệt, quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 về việc lập, phê duyệt, quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội;

Căn cứ Kết luận số 11-KL/TU ngày 11/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy hoạch phát triển ngành ngành xuất bản - in - phát hành tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Báo cáo thẩm định và Biên bản họp hội đồng thẩm định của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển ngành xuất bản – in – phát hành tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 21/TTr-STTTT ngày 18/7/2012,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản - in - phát hành tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung chính như sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

1. Ngành xuất bản - in - phát hành do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Phát triển phải đi đôi với quản lý tốt, đặc biệt là chất lượng nội dung xuất bản phẩm. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và phổ biến xuất bản phẩm phục vụ phát triển kinh tế và đời sống xã hội.

2. Quy hoạch phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc trong từng thời kỳ. Phải tạo điều kiện cho ngành xuất bản - in - phát hành của tỉnh đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng ngành xuất bản - in - phát hành thành một ngành kinh tế, kỹ thuật phát triển toàn diện, vững chắc.

3. Phát triển xuất bản - in - phát hành phải hướng tới mục tiêu tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm tốt đáp ứng nhu cầu tri thức ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh, góp phần lưu giữ và phổ biến các giá trị văn hoá của quê hương đến độc giả trong và ngoài nước, đến các thế hệ tương lai.

4. Ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh.

5. Có chính sách phù hợp đối với ngành Xuất bản - in - phát hành, vừa tạo sự phát triển toàn diện, đồng đều vừa xây dựng được những đơn vị, doanh nghiệp xuất bản - in - phát hành hiện đại, có uy tín trong nước và quốc tế.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và phổ biến xuất bản phẩm phục vụ phát triển kinh tế và đời sống xã hội.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu

- Phát triển ngành xuất bản - in - phát hành tỉnh Vĩnh Phúc là công cụ giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền tỉnh; bồi đắp nền tảng văn hoá thẩm mỹ, xây dựng lối sống lành mạnh, đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí; giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Vĩnh Phúc tới độc giả trong, ngoài tỉnh, cả nước và quốc tế.

- Xây dựng đội ngũ làm công tác xuất bản - in - phát hành có chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới, nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động xuất bản và chủ động hội nhập quốc tế.

- Xây dựng đơn vị hoạt động xuất bản có sản phẩm chiến lược chủ lực ổn định, khai thác phát triển thị trường tốt và kinh doanh có lãi.

- Phát triển ngành in Vĩnh Phúc lớn mạnh, tương xúng với phát triển kinh tế - xã hội của đô thị công nghiệp hiện đại nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Thủ đô.

- Xây dựng mạng lưới phát hành rộng khắp từ trung tâm thành phố đến các huyện, thị xã, thị tứ, thị trấn trong tỉnh; có chính sách khuyến khích phù hợp khuyến khích các doanh nghiệp đưa sách về các xã đặc biệt là các xã thuộc vùng khó khăn.

2. Các chỉ tiêu phát triển

2.1. Đối với hoạt động xuất bản:

Xuất bản tài liệu tuyên truyền không kinh doanh:

Đến năm 2015: Phát triển đầu xuất bản phẩm không kinh doanh: 470, trong đó tài liệu không kinh doanh: 95, bản tin: 375; Số bản tài liệu không kinh doanh: 310 nghìn bản, bản tin: 550 nghìn bản; Trang in tài liệu không kinh doanh: 38 triệu trang, bản tin: 32 triệu trang.

Đến năm 2020: Phát triển đầu xuất bản phẩm không kinh doanh: 590, trong đó tài liệu không kinh doanh: 120, bản tin: 470; Số bản tài liệu không kinh doanh: 434 nghìn bản, bản tin: 770 nghìn bản; Trang in tài liệu không kinh doanh: 56 triệu trang, bản tin: 48 triệu trang.

Xuất bản phẩm kinh doanh (Nhà Xuất bản):

Đến năm 2020: Phát triển số đầu xuất bản phẩm kinh doanh là 100, trong đó số đầu xuất bản phẩm do UBND tỉnh đặt hàng là 50, số đầu xuất bản phẩm theo cơ chế thị trường là 50; số bản của xuất bản phẩm kinh doanh là 150 nghìn bản tương ứng với 45 triệu trang in.

2.2. Đối với hoạt động in

- Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng: Tăng sản lượng ấn phẩm có giá trị cao, trong đó sách: 10 - 15%; báo chí: 20 - 25%; bao bì, nhãn mác trên 25%, còn lại là nhu cầu về giấy tờ quản lý, các loại chứng từ, sổ sách và nhu cầu khác.

Đến năm 2015: Tăng trưởng bình quân sản lượng in đạt 7-10%/năm; Doanh thu toàn lĩnh vực in tăng 7-10%/năm, đạt khoảng 190 tỷ đồng.

Khuyến khích phát triển và mở rộng cơ sở in xuất bản phẩm lên 13-15 đơn vị; in bao bì, nhãn hàng hóa 8-10 đơn vị; Tổng sản lượng trang in xuất bản phẩm đạt khoảng 250 triệu trang in tiêu chuẩn; tổng sản lượng in sản phẩm không phải xuất bản phẩm (nhãn mác, hóa đơn, văn bằng …) đạt khoảng 600 đến 800 triệu sản phẩm.

Đến năm 2020: Tăng trưởng bình quân sản lượng in duy trì mức 10%/năm, doanh thu toàn lĩnh vực in đạt 550 tỷ.

- Phát triển và mở rộng cơ sở in xuất bản phẩm lên 20 đơn vị vào năm 2020; in bao bì, nhãn hàng lên 15 đơn vị.

- Hạn chế các cơ sở in phun, in lưới. Các cơ sở in khác đến năm 2020 là 200, trong đó cơ sở in lớn: 35; cơ sở in nhỏ lẻ (in phun, lưới,...): 165; Tổng sản lượng trang in xuất bản phẩm đạt khoảng 500 triệu trang in tiêu chuẩn; tổng sản lượng in sản phẩm không phải là XBP: Nhãn mác, hóa đơn, văn bằng… đạt khoảng 900 triệu sản phẩm.

2.3. Đối với hoạt động phát hành

- Xây dựng phương thức phát hành có sự kết hợp của hệ thống thư viện, các điểm Bưu điện văn hoá xã, để đảm bảo đưa sách đến 100% các vùng dân cư.

- Phấn đấu đưa xuất bản phẩm, đặc biệt là sách đến mọi khu vực trong tỉnh, nhất là các xã vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, đảm bảo chỉ tiêu 50% xã có điểm phát hành vào năm 2015 và 100% vào năm 2020, góp phần khắc phục sự chênh lệch về hưởng thụ văn hoá của nhân dân ở các vùng, miền.

- Phát triển các nhà sách và mạng lưới phát hành sách ở các huyện:

+ Ở trung tâm thành phố Vĩnh Yên: Định hướng xây dựng thêm 1-2 trung tâm sách (nhà sách)/năm có quy mô lớn, hiện đại, phát hành theo phương thức tự chọn, tự động, qua mạng Internet và thanh toán điện tử. Đến năm 2015 có 22 nhà sách, đến năm 2020 có 25 nhà sách chuyên doanh hoặc trong hệ thống siêu thị bán lẻ hàng hóa.

+ Phát triển nhà sách ở thị xã Phúc Yên có quy mô phù hợp để hỗ trợ Vĩnh Yên điều tiết thị trường sách cho các huyện trong vùng. Đến năm 2015 có 18 nhà sách, đến năm 2020 có 23 nhà sách.

+ Ở các huyện còn lại: mỗi huyện xây dựng thêm từ 1-2 nhà sách/năm có quy mô hợp lý bảo đảm phục vụ đủ nhu cầu của nhân dân.

+ Tổ chức hệ thống hiệu sách hoặc đại lý sách ở các trường học: Mỗi trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp tổ chức 1-2 hiệu sách hoặc đại lý sách trong khuôn viên nhà trường; mỗi trường Trung học phổ thông tổ chức 1 đại lý sách trong khuôn viên nhà trường.

2.4. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ hoạt động xuất bản - in - phát hành

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chủ chốt của ngành xuất bản - in - phát hành, bao gồm các đối tượng sau:

+ Công nhân kỹ thuật in: Đến năm 2015, đào tạo trình độ Trung cấp: 70 người; Bồi dưỡng lao động phổ thông: 200 người. Đến năm 2020: đào tạo trình độ Trung cấp: 90 người; Bồi dưỡng lao động phổ thông: 250 người.

+ Thợ kỹ thuật in bậc cao (về đứng máy và sửa chữa máy in): Đến năm 2015, đào tạo thợ bậc 5,6,7: 25 người; Bồi dưỡng thợ bậc 5,6,7: 30 người. Đến năm 2020: đào tạo thợ bậc 5,6,7: 50 người; Bồi dưỡng thợ bậc 5,6,7: 50 người.

+ Kỹ sư công nghệ in: Đến năm 2015, đào tạo Đại học: 30 người; đến năm 2020: 60 người.

+ Cán bộ Maketing: Đến năm 2015, đào tạo Đại học, Cao đẳng: 30 người; đến năm 2020: 40 người.

+ Nhân viên phát hành: Nội dung đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu tập trung về kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành. Đến năm 2015, đào tạo Đại học, Cao đẳng: 15 người; Bồi dưỡng lao động phổ thông: 150 người. Đến năm 2020: đào tạo Đại học, Cao đẳng: 30 người; Bồi dưỡng lao động phổ thông: 230 người.

+ Cán bộ biên tập: Đến năm 2015, đào tạo lý luận chính trị: Cao cấp: 6 người; Trung cấp: 40 người; Bồi dưỡng lý luận chính trị: 500 người. Đến năm 2020, đào tạo lý luận chính trị Cao cấp: 8 người; Trung cấp: 50 người; Bồi dưỡng lý luận chính trị: 600 người.

III. NỘI DUNG QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020

Lĩnh vực xuất bản

Chú trọng sách, tài liệu về các đề tài phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn hoá; Phát triển xuất bản kỹ thuật số và hình thành chương trình mục tiêu xuất bản Sách Vĩnh Phúc do nhà nước đầu tư nguồn vốn; Duy trì nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm 3-5% về số đầu xuất bản phẩm, 5-8% về số bản xuất bản phẩm, 7-10% về trang in.

1.1.Giai đoạn từ 2012 – 2015

- Xuất bản tài liệu tuyên truyền không kinh doanh:

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xuất bản bản tin, tài liệu không kinh doanh phục vụ công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, đặc biệt khuyến khích các đơn vị áp dụng công nghệ kỹ thuật để có sản phẩm chất lượng. Nội dung của bản tin và tài liệu không kinh doanh tiếp tục được đổi mới nhưng đảm bảo không vi phạm các quy định của pháp luật về xuất bản. Đối với bản tin, các tin, bài, hình ảnh chỉ đề cập đến các sự kiện, vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, hoạt động của tổ chức, cơ quan đơn vị.

+ Ưu tiên xuất bản các ấn phẩm: sách, catalogues, postal,… tuyên truyền các nghị quyết chiến lược của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình CNH-HĐH, hợp tác đầu tư phát triển… Chú trọng xuất bản phẩm dịch thuật, công bố tài liệu Hán - Nôm, tài liệu Pháp văn về tỉnh và các huyện thị, làng xã Vĩnh Phúc; ấn phẩm phục vụ du lịch tại các di tích - danh thắng trọng điểm như: Tây Thiên, Đồng Đậu, đền Thính, chùa Hà, khu du lịch Tam Đảo, Đại Lải,…

- Xuất bản phẩm kinh doanh (Nhà Xuất bản)

Xây dựng đề án thành lập Nhà Xuất bản Vĩnh Phúc theo công nghệ hiện đại (xuất bản cả ấn phẩm điện tử), hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp của UBND tỉnh.

1.2.Giai đoạn từ 2016 – 2020

- Xuất bản tài liệu tuyên truyền không kinh doanh:

Xây dựng Chương trình mục tiêu xuất bản sách Vĩnh Phúc với tổng số đầu sách xuất bản đạt được khoảng 30 đầu sách/năm. Các đề tài phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh được UBND tỉnh đặt hàng (viết về các sự kiện: Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh…; nhân vật văn hoá, lịch sử quan trọng: sách tuyên truyền về Bác Hồ với Vĩnh Phúc, về các danh nhân Vĩnh Phúc như Năng Thị Tiêu, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Thái Học, các nhà khoa bảng Vĩnh Phúc từ thời Lý đến năm 1919...; Kỷ yếu về Đại hội Đảng bộ, HĐDN các cấp; kỷ yếu ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học… Địa chí 9 huyện thành phố thị xã, địa chí xã; Lịch sử Đảng bộ địa phương, ngành (Tái bản có sửa chữa, bổ sung); Các đề tài khác: viết về lịch sử, văn hoá Vĩnh Phúc; Tổng tập, tuyển tập văn học - nghệ thuật, văn hóa dân gian, báo chí Vĩnh Phúc (tác giả và phong trào); tổng kết, dự báo các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt; đề tài về dân tộc thiểu số, tôn giáo, du lịch, dạy nghề, tuyên truyền pháp luật...

- Xuất bản phẩm kinh doanh (Nhà Xuất bản):

+ Nhà Xuất bản Vĩnh Phúc bắt đầu đi vào hoạt động;

+ Mở thêm liên kết về in và phát hành nhằm đa dạng hoá sản phẩm xuất bản;

+ Củng cố và phát triển thị trường trong tỉnh theo hướng sách của Nhà Xuất bản Vĩnh Phúc tăng dần tỷ lệ phát hành trên thị trường tỉnh từ 5 - 10% tổng bản sách xuất bản;

+ Ứng dụng công nghệ thông tin để tích hợp các dữ liệu phục vụ công tác biên tập, quản lý bản thảo và quản lý mã số sách theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBN);

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xuất bản sách theo hình thức ấn phẩm điện tử.

2. Lĩnh vực in

Xây dựng lĩnh vực in của Vĩnh Phúc trở thành một ngành công nghiệp hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu về in cho thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận với chất lượng kỹ thuật cao, thiết kế đẹp, trình bày khoa học.

2.1.Giai đoạn 2012 – 2015

- Khuyến khích đầu tư lĩnh vực in các sản phẩm sách, báo, tạp chí, bản tin và bao bì trên vật liệu màng mỏng phức hợp, các tông và kim loại, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về bao bì cho các loại sản phẩm được sản xuất tại các khu công nghiệp trong tỉnh và thị trường vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

- Khuyến khích đầu tư, phát triển doanh nghiệp in DDI và FDI, đầu tư công nghệ chế bản không phim và in kỹ thuật số ở một số cơ sở in, đáp ứng nhu cầu in nhanh, chất lượng cao.

- Duy trì phát triển số cơ sở in xuất bản phẩm, cơ sở in bao bì, nhãn hàng hóa hiện tại với hình thức hoạt động Công ty.

- Xây dựng Nhà in báo Vĩnh Phúc với công nghệ - kỹ thuật tiên tiến, hiện đại phục vụ in báo Đảng và kết hợp mở rộng in dịch vụ các sản phẩm khác trên địa bàn tỉnh.

Định hướng đầu tư công nghệ:

Khuyến khích đầu tư nâng cấp, ứng dụng phương pháp in offset với những công nghệ, thiết bị tiên tiến, tự động hóa kết nối 3 khâu trong sản xuất, các thiết bị kiểm tra, ổn định chất lượng sao - truyền dữ liệu, gia công hoàn thiện sản phẩm để nâng cao chất lượng, năng suất lao động, hạn chế ô nhiễm môi trường, cạnh tranh tích cực giành thị phần in trong khu vực.

Định hướng phát triển thị trường:

- Xác định thị trường nội tỉnh là thị trường chủ lực; Sản phẩm chiến lược là các xuất bản phẩm chất lượng mỹ thuật cao, ấn phẩm báo chí đẹp và bao bì công nghiệp cao cấp.

- Ưu tiên đầu tư cho tăng chất lượng sản phẩm in, lấy việc tăng chất lượng sản phẩm in làm điều kiện cơ bản để tăng doanh số, để cạnh tranh với các cơ sở in của các tỉnh lân cận và phát triển thị trường.

- Các đơn vị in của tỉnh liên kết, phối hợp với Nhà Xuất bản; từng bước đầu tư thiết bị có công nghệ hiện đại để tạo ra các sản phẩm in chất lượng cao, xây dựng thành thương hiệu sản phẩm in của Vĩnh Phúc.

Sắp xếp lại địa điểm kết hợp xử lý ô nhiễm môi trường của các đơn vị hoạt động in

- Bố trí địa điểm đặt nhà xưởng hoạt động in đạt yêu cầu tránh ô nhiễm tiếng ồn, bảo đảm phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống tác động của thời tiết khí hậu làm giảm tuổi thọ của các thiết bị, có phương án thu gom chất thải độc hại từ mực in, hoá chất kẽm, chì,...

- Bố trí nhà xưởng sản xuất của các công ty theo hướng điều chỉnh các cơ sở hiện có thành nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm và bồi dưỡng nguồn nhân lực, quy hoạch thành cụm công nghiệp dịch vụ in để thuận tiện cho việc hợp tác sản xuất - kinh doanh.

- Không đầu tư các công nghệ thiết bị và không sử dụng các loại vật tư vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao hoặc có lượng rác thải lớn.

2.2.Giai đoạn từ 2016 – 2020

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ in kỹ thuật số cho một số ấn phẩm cần in nhanh, số lượng ít.

- Nhà In Báo Vĩnh Phúc đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu in báo và in xuất bản phẩm của tỉnh và các địa phương lân cận.

3. Lĩnh vực phát hành

- Mở rộng thị trường phát hành ra các tỉnh, khu vực và quốc tế.

- Tổ chức Hội chợ triển lãm sách; khuyến khích tham gia các hội chợ sách trong nước, quốc tế.

- Phát triển các nhà sách và mạng lưới phát hành sách ở các xã, thị trấn: mỗi thị trấn, xã hoặc cụm xã có các đại lý phát hành sách. Nơi có điều kiện có thể tổ chức lồng ghép vào hoạt động của Bưu điện văn hoá xã, thư viện.

Các nhà sách, hiệu sách, đại lý sách ở các huyện, trường học tổ chức theo hướng kết hợp địa điểm, cơ sở vật chất giữa Công ty Cổ phần Sách dịch vụ - Văn hóa Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học để phát hành sách tổng hợp, sách giáo khoa và các học cụ, học liệu dùng trong nhà trường.

- Về phương thức phát hành: Đa dạng hoá phương thức phát hành phù hợp với nhu cầu của độc giả theo hướng:

+ Tổ chức phát hành theo phương thức tiên tiến trong các siêu thị sách, trung tâm sách, nhà sách bằng hình thức khách hàng tự chọn, khách hàng được tư vấn mua sách miễn phí;

+ Tổ chức phát hành sách qua Website, qua mạng Internet, phát hành sách theo địa chỉ khách hàng, thanh toán điện tử ở địa bàn thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên;

+ Tổ chức phát hành lưu động, đưa sách về tận độc giả ở các địa bàn miền núi, vùng cao;

+ Huy động nhiều thành phần xã hội như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh ở cơ sở tham gia hoạt động giới thiệu sách, phát hành sách;

3.1.Giai đoạn 2012 - 2015

- Tiếp tục duy trì và phát triển 75 cơ sở phát hành trên toàn tỉnh. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các Nhà sách tự chọn hoặc Siêu thị sách tại thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và các thị trấn, thị tứ tập trung dân cư, chuyên doanh xuất bản phẩm hoặc đặt trong hệ thống siêu thị bán lẻ.

- Phát triển các nhà sách của các doanh nghiệp, tư nhân theo hướng liên kết xuất bản và liên kết phát hành sách.

- Phát triển các đại lý, cửa hiệu ở các xã, phường, thị trấn theo hướng các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, các tổ chức liên kết với các đơn vị phát hành sách để thực hiện.

- Có cơ chế chính sách để đưa sách về các cụm dân cư trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã thuộc vùng khó khăn và các huyện thiếu cơ sở phát hành cho người dân gồm Sông Lô, Tam Đảo; thị tứ khu vực phía Nam các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc; phía Bắc các huyện Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên (xã miền núi Ngọc Thanh).

- Có chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư xây dựng các trung tâm sách, nhà sách trọng điểm cho các huyện miền núi; thị trấn, thị tứ các huyện.

- Xây dựng nguồn kinh phí hàng năm để cung cấp xuất bản phẩm cho hệ thống Thư viện các cấp, Hệ thống Bưu điện văn hóa xã, đặc biệt là ấn phẩm tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, về lịch sử - văn hóa Vĩnh Phúc, du lịch, nông nghiệp, dạy nghề, vệ sinh an toàn thực phẩm…

- Xác định thị trường trong tỉnh là thị trường chủ yếu và chiến lược. Coi trọng công tác nghiên cứu thị trường trong tỉnh và dự báo thị hiếu độc giả để điều chỉnh sản phẩm phục vụ đúng nhu cầu và tạo sức cạnh tranh. Xây dựng thị trường gắn với phát triển mạng lưới phát hành ở các huyện và cơ sở.

3.2.Giai đoạn từ 2016 - 2020

Phát triển thị trường ở ngoài tỉnh: chuẩn bị các điều kiện để thành lập các đại diện, đại lý ở một số địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc. 

4. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động xuất bản - in - phát hành

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chủ chốt của ngành xuất bản - in - phát hành.

- Đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ biên tập;

- Có cơ chế chính sách hỗ trợ cho việc tổ chức đào tạo dạy nghề cho ngành in tại các Trung tâm dạy nghề thuộc tỉnh;

- Bổ sung thêm bộ môn dạy nghề in tại một số cơ sở đào tạo nghề của tỉnh.

5. Danh mục các chương trình, dự án trọng điểm

                   (Chi tiết như phụ lục kèm theo Quyết định này)

IV. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

1. Lĩnh vực xuất bản

Phấn đấu đến năm 2030, lượng đầu xuất bản phẩm/năm tăng 10%, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh với cơ cấu chủng loại phong phú; trong đó đảm bảo có tỷ trọng hợp lý ấn phẩm xuất bản về các đề tài địa phương và tác giả địa phương trên cả 2 loại hình: Tuyên truyền và kinh doanh.

2. Lĩnh vực in

- Khuyến khích phát triển cơ sở in lớn, hạn chế các cơ sở in nhỏ lẻ.

- Các cơ sở in lớn được đầu tư, nâng cấp hiện đại đủ sức phục vụ cho tất cả nhu cầu trong và ngoài tỉnh, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những trọng điểm về in trong Vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ.

3. Lĩnh vực phát hành

- Mạng lưới phát hành đã phủ đến tận xã, thông tin cung cấp cho nông dân phong phú và đa dạng, mức chênh lệch về hưởng thụ văn hóa phẩm giữa thành thị và nông thôn được rút ngắn.

- Các hình thức phát hành qua mạng Internet được triển khai đến tất cả các xã khó khăn.

V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với hoạt động xuất bản - in - phát hành; chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong các cơ quan xuất bản - in - phát hành; thường xuyên định hướng, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động xuất bản - in - phát hành, nhất thiết không để xảy ra tình trạng tự phát trong hoạt động và buông lỏng, né tránh trong quản lý nhà nước.

- Tăng cường củng cố, hoàn thiện về biên chế, tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp của các cơ quan chỉ đạo và quản lí nhà nước về xuất bản - in - phát hành. Tổ chức định kỳ giao ban xuất bản giữa các cơ quan, đơn vị có hoạt động xuất bản với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan định hướng về công tác tư tưởng.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra về hoạt động xuất bản - in - phát hành. Kiên quyết thu hồi giấy phép, đình bản các ấn phẩm vi phạm pháp luật, sai tôn chỉ mục đích. Tăng cường năng lực quản lý xuất nhập khẩu sách báo, ấn phẩm văn hoá; ngăn chặn nạn xuất bản, in, phát hành lậu, trái phép.

- Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò công tác xuất bản - in - phát hành và khôi phục truyền thống văn hoá đọc trong cộng đồng dân cư.

2. Về tổ chức

2.1. Xuất bản

- Thành lập Nhà Xuất bản Vĩnh Phúc theo hình thức là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Tổ chức mô hình nhà xuất bản gồm nhiều khâu từ biên tập, tổ chức bản thảo đến in ấn, phát hành.

2.2. In

- Xây dựng Nhà in báo Vĩnh Phúc phục vụ in báo Đảng và các ấn phẩm khác trong và ngoài tỉnh theo mô hình là đơn vị sự nghiệp của Báo Vĩnh Phúc.

- Các cơ sở in khác hoạt động theo mô hình: Doanh nghiệp in, hộ kinh doanh cá thể và cơ sở in có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2.3. Phát hành

- Xây dựng Thư viện điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc điện tử (bao gồm cả các địa phương, ngành).

- Nơi có điều kiện có thể tổ chức lồng ghép vào hoạt động của Bưu điện văn hoá xã, hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh.

- Các xã, thị trấn có quy hoạch địa điểm cho các hiệu sách hoặc đại lý sách, nơi có điều kiện có thể sắp xếp hoạt động chung với bưu điện văn hoá xã.

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông bố trí địa điểm để tổ chức các hiệu sách, đại lý sách trong khuôn viên phục vụ nội bộ nhà trường.

- Các đơn vị xuất bản - in - phát hành sử dụng đất làm nhà sách, hiệu sách, đại lý sách để kinh doanh theo cơ chế thuê, liên kết hoặc nhà nước cấp (đối với các doanh nghiệp nhà nước).

3. Về đầu tư

3.1. Xuất bản

- Đầu tư kinh phí để thành lập Nhà Xuất bản Vĩnh Phúc.

- Thực hiện chương trình mục tiêu về đặt hàng xuất bản phẩm (các chương trình, nghị quyết quan trọng của tỉnh, công trình nghiên cứu trọng điểm cần phổ biến rộng rãi, mua bản thảo, bản quyền...); trợ giá, trợ cước vận chuyển, cấp phát miễn phí phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

3.2. In

- Đầu tư kinh phí để xây dựng Nhà in Báo Vĩnh Phúc có công suất và qui mô phù hợp, đi thẳng vào công nghệ tiên tiến.

- Bố trí địa điểm mới ở ngoài trung tâm Thành phố Vĩnh Yên để triển khai xây dựng nhà xưởng cho Nhà in báo Vĩnh Phúc.

3.3. Phát hành

- Đầu tư kinh phí để xây dựng Thư viện điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc điện tử;

- Tỉnh có cơ chế hỗ trợ cho vay ưu đãi, có chính sách thuế ưu tiên cho doanh nghiệp để xây dựng cửa hàng sách ở 17 xã thuộc vùng khó khăn của tỉnh.

- Thực hiện trợ cước vận chuyển sách, báo, tạp chí đến 17 xã thuộc vùng khó khăn. Hỗ trợ tham gia triển lãm, hội chợ sách trong nước, quốc tế theo kế hoạch được phê duyệt.

4. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý Nhà nước về xuất bản - in - phát hành cấp tỉnh, huyện, xã.

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chủ chốt của ngành xuất bản - in - phát hành, bao gồm các đối tượng cán bộ biên tập, công nhân kỹ thuật, thợ bậc cao về vận hành máy và sửa chữa máy in; nhân viên phát hành;… Nội dung đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu tập trung về nhận thức lý luận chính trị, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành.

- Có cơ chế chính sách hỗ trợ cho việc tổ chức đào tạo dạy nghề cho ngành in tại các Trung tâm dạy nghề thuộc tỉnh.

- Khuyến khích các doanh nghiệp in tham gia Hiệp hội in Việt Nam, tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao về ngành in do Hiệp hội tổ chức.

5. Về cơ chế, chính sách

Xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách cho hoạt động xuất bản, in, phát hành vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường.

Xây dựng các văn bản pháp quy:

- Quy định về hoạt động và quản lý hoạt động xuất bản - in - phát hành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

- Quy định về xuất bản xuất bản phẩm không kinh doanh.

Xây dựng cơ chế chính sách:

- Cơ chế liên kết đầu tư phát triển hoạt động xuất bản - in - phát hành tỉnh Vĩnh Phúc (liên kết đầu tư công nghệ thiết bị, liên kết góp vốn xây dựng cơ sở vật chất);

- Cơ chế thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm sách, nhà sách trên địa bàn tỉnh (đầu tư cho các huyện miền núi hoặc các đô thị trọng điểm; các xã thuộc vùng khó khăn …);

- Cơ chế đặt hàng, trợ giá, trợ cước xuất bản phẩm;

- Tổ chức Triển lãm - Hội chợ sách định kỳ 1-2 năm/lần, đột xuất khi có các sự kiện lớn của tỉnh, mời các đơn vị hoạt động xuất bản - in - phát hành trong nước tham gia;

- Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước từ cơ sở đến cấp huyện, tỉnh;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ về xuất bản, in, phát hành.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp của ngành

- Huy động các nguồn lực xã hội như: Đẩy mạnh liên kết trong hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm giữa nhà xuất bản với các cơ quan, tổ chức nhà nước, tư nhân, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đoàn thể, kể cả các tổ chức nước ngoài được phép hoạt động ở Việt Nam ... để thu hút được mối quan tâm của xã hội đối với hoạt động xuất bản, in, phát hành.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hóa trong hoạt động in và phát hành. Khuyến khích và tạo điều kiện cho công ty tư nhân, hộ kinh doanh tham gia kinh doanh hoạt động in, phát hành (không có xuất bản) phát triển theo đúng các quy định của pháp luật, góp phần đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu trong lĩnh vực in, phát hành trên địa bàn tỉnh.

7. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác trong nước, khu vực và quốc tế

- Tăng cường hợp tác trong nước, khu vực và quốc tế nhằm thu hút các nguồn tài trợ, giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại ngành in – phát hành.

- Phối hợp với các chương trình thông tin đối ngoại do Trung ương chủ trì nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về xuất bản với Trung Quốc, Nga, Lào và các nước ASEAN; cấp kinh phí hỗ trợ một số hoạt động đối ngoại lĩnh vực xuất bản tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc với một số nước trong khu vực; chuẩn bị mọi điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh của các cơ sở in để in gia công cho nước ngoài.

- Nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến công nghệ, thiết bị, thị trường và các nguồn lực liên kết xuất bản - in - phát hành để có sự điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển của từng đơn vị cũng như toàn tỉnh.

- Triển khai tốt công tác giao lưu trao đổi, phối hợp trong các lĩnh vực xuất bản - in - phát hành với các địa phương trong nước, trước hết ưu tiên quan hệ với các trung tâm xuất bản lớn trong nước như Hà Nội.

- Tổ chức tham quan, học tập các mô hình tiên tiến về xuất bản - in - phát hành của một số nước có liên quan nhiều đến công nghệ thiết bị và tổ chức thị trường như Cộng hoà liên bang Đức, Nhật, Trung Quốc, Thái Lan...

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì thực hiện quy hoạch, xây dựng các kế hoạch, đề án, dự án theo chức năng; phối hợp với các ngành liên quan phân bổ các chỉ tiêu, nội dung của Quy hoạch vào kế hoạch hằng năm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định; tổ chức kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả tiến độ thực hiện Quy hoạch.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Giáo dục & Đào tạo, Công an tỉnh… và các đơn vị xuất bản, Uỷ ban nhân dân các huyện để triển khai các nội dung liên quan đến quy hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển xuất bản - in - phát hành, bố trí nguồn vốn và thẩm định các hồ sơ, dự án đầu tư trong nội dung của Quy hoạch; Hướng dẫn các đơn vị các thủ tục khai thác nguồn đầu tư theo chương trình quốc gia của Chính phủ.

3. Sở Tài chính

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn phát triển sự nghiệp xuất bản, các cơ chế chính sách tài chính liên quan phát triển xuất bản theo nội dung của quy hoạch.

4. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở TT&TT, UBND cấp huyện và các ngành liên quan đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động xuất bản, in, phát hành; tăng cường năng lực quản lý xuất nhập khẩu sách báo, ấn phẩm; ngăn chặn xuất bản, in, phát hành trái phép.

5. Sở Nội vụ

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp, điều chỉnh bộ máy; bố trí cán bộ các đơn vị tham gia hoạt động xuất bản của tỉnh.

6. Báo Vĩnh Phúc

- Chủ trì xây dựng dự án đầu tư phát triển Nhà in Báo Vĩnh Phúc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện sau khi dự án được phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch biên chế, tổ chức hoạt động của Nhà in Báo Vĩnh Phúc đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của ngành và chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố

Chịu trách nhiệm triển khai quy hoạch trên địa bàn mình. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức phát triển và quản lý các hoạt động in, xuất bản, phát hành trên địa bàn quản lý.

8. Các sở, ban, ngành

Triển khai thực hiện các nội dung của quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

9. Các đơn vị hoạt động xuất bản - in - phát hành

Căn cứ nội dung quy hoạch để xây dựng kế hoạch phát triển của đơn vị theo từng thời kỳ hoặc từng giai đoạn. Trong đó chú trọng các định hướng đầu tư công nghệ thiết bị, định hướng xây dựng sản phẩm, phát triển thị trường ... theo quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phùng Quang Hùng

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: