Công văn số 9713/UBND-VX1ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

05/12/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: