Tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

08/11/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL về việc tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

Việc triển khai nhằm đánh giá tính khả thi, đề xuất giải pháp hoàn thiện và triển khai áp dụng chính thức “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên phạm vi cả nước; góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Cụ thể, Bộ tiêu chí sẽ được triển khai thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc. Nội dung thực hiện bao gồm: Xây dựng công văn gửi các cơ quan liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí; Xây dựng, nhân bản tài liệu mẫu chuẩn bị cho thí điểm Bộ tiêu chí; Tập huấn, tuyên truyền về Bộ tiêu chí; Lựa chọn địa bàn thí điểm; Kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động thí điểm.

Nguồn: toquoc.vn

Các tin đã đưa ngày: