Góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025

29/06/2021

Sáng 29/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đóng góp ý kiến vào dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 đặt mục tiêu xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam; tạo môi trường, điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân với gia đình, cộng đồng và xã hội. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách. Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, định hướng phát triển nhân cách con người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và cuộc mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng phát triển văn hóa số. Xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, tập trung phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa để quảng bá văn hóa Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu nội dung dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, trong đó, đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm như tổng kết, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch. Ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành Du lịch; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch. Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động đại dịch Covid-19; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch.

Trên cơ sở trao đổi, đóng góp ý kiến của các địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu để hoàn thiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 trình Chính phủ quyết định ban hành trong thời gian tới.

Thu Thủy

Các tin đã đưa ngày: