Tam Dương tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình

13/01/2021

Những năm qua, công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Tam Dương được triển khai đồng bộ đã mang lại hiệu quả thiết thực. Huyện tập trung chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, nhân dân và các hộ gia đình về pháp luật, chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình.

Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình luôn được lồng ghép vào các hội nghị, buổi tập huấn,
góp phần nâng cao hiệu quả công tác này tại địa phương  

Nhờ đó, việc xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành nền nếp, nhận thức của nhân dân ngày một nâng lên; tỷ gia đình văn hóa trên địa bàn huyện luôn ổn định và ở mức cao, hiện đạt 87,8%. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành đối với công tác gia đình thường xuyên hơn, đặc biệt là với hội phụ nữ, đoàn thanh niên, MTTQ và liên đoàn lao động. Đến nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có các địa chỉ tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ các nạn nhân bạo lực gia đình; các xã đều thiết lập đường dây nóng tại các địa chỉ tin cậy hoặc trung tâm xã. Trên địa bàn huyện duy trì hoạt động của 24 câu lạc bộ phát triển bền vững và Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 23 địa chỉ tin cậy, đường dây nóng.

Thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, năm 2020, toàn huyện xảy ra 41 vụ bạo lực gia đình, trong đó, 100% số người bị bạo lực là nữ giới; bạo lực về tinh thần có 11 vụ, chiếm 26,8%; bạo lực thân thể có 28 vụ, chiếm 68,3%; bạo lực kinh tế 2 vụ, chiếm 0,5%. Trong số đó có 25 vụ được giải quyết ngay trong cộng đồng dân cư, 5 trường hợp phải áp dụng các biện pháp giáo dục, tạm giữ; có 5 nạn nhân đã phải tìm đến địa chỉ tin cậy để tạm lánh, đề nghị hỗ trợ.

Thời gian tới, huyện Tam Dương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Nghị định số 02 của Chính phủ quy định về công tác gia đình. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể  đẩy mạnh, đa dạng hoá các hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực gia đình, các kiến thức cơ bản về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình… Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các địa chỉ tin cậy, đường dây nóng tại 13 xã, thị trấn. Chú trọng tập huấn công tác phòng, chống bạo lực gia đình cho công chức văn hóa xã, trưởng thôn, tổ dân phố, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy và đường dây nóng trên địa bàn, quan tâm đến mô hình gia đình công nhân trẻ tại các khu công nghiệp mới phát triển.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: