Sơ kết 3 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

30/07/2019

Sáng 30/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến vơi 63 tỉnh, thành trong cả nước sơ kết 3 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, 3 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, công tác phổ biến, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của Luật cho các cơ quan, tổ chức và tầng lớp nhân dân được chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ trong phạm vi cả nước với nhiều hình thức, thu được kết quả thiết thực. Công tác xây dựng thể chế để triển khai thi hành Luật bước đầu đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật khác có liên quan; từng bước đưa các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình dần đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến đời sống hôn nhân, gia đình của người dân.

Công tác tổ chức thi hành Luật trong công tác quản lý nhà nước về gia đình, công tác hộ tịch, phổ biến, giáo dục pháp luật, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, cả nước có trên 9.000 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, phường của 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chiếm khoảng 74% số xã, phường cả nước. Đến năm 2017, cả nước có 35.000 câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc, 35.000 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Hiện có trên 41.800 tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động tại 35 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung Luật ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa được thường xuyên, nguồn tài liệu phổ biến chưa sát với nhận thức của người dân. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình chưa bài bản, hiệu quả nên một số vấn đề bất cập về sự đồng bộ, thống nhất trong quy định của Luật với quy định của pháp luật khác có liên quan và trong áp dụng pháp luật còn chậm được phát hiện, khắc phục. Hội Liên hiệp phụ nữ chưa kịp thời thực hiện vai trò trong việc yêu cầu Tòa án thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Để Luật Hôn nhân và gia đình đi vào cuộc sống, lãnh đạo Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan tiếp tục tăng cường công tác hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa đầy đủ quy định, nội dung của Luật; tăng cường tập huấn chuyên môn về pháp luật hôn nhân và gia đình cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật  về hôn nhân và gia đình của các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân. Các cơ quan đề nghị xây dựng Luật, Chính phủ, Quốc hội cũng cần tiếp tục xem xét, lồng ghép các chính sách, quy định bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật Hôn nhân và gia đình với các văn bản pháp luật điều chỉnh những lĩnh vực kinh tế, xã hội cụ thể, góp phần bảo đảm tính khả thi các quy định của Luật trong đời sống kinh tế, xã hội.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: