Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

12/06/2019

Ngày 04/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, của huyện, thành phố về phòng, chống bạo lực gia đình.

Công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật; bảo đảm chủ động, hiệu quả trong các hoạt động phối hợp liên ngành; đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phối hợp liên ngành.

Nội dung phối hợp phòng ngừa bạo lực gia đình gồm: Thông tin, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình; tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình; phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình như sau: Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình; tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Thống kê, báo cáo số liệu về phòng chống bạo lực gia đình và thanh tra, kiểm tra về phòng chống bạo lực gia đình.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện Quy chế; tổ chức các cuộc họp, kiểm tra đánh giá liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao; ban hành, hướng dẫn, triển khai bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình theo từng giai đoạn.

Đối với các sở, ban, ngành chủ động triển khai, thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung phối hợp liên ngành; điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế; chỉ đạo việc triển khai đồng bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi ngành quản lý, cử đầu mối tham gia các hoạt động phối hợp liên ngành.

Đối với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương thông qua ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp; chỉ đạo, tổ chức thức hiện chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực trên địa bàn quản lý.

Minh Sao

Các tin đã đưa ngày: