Hỏi: Tại các cơ sở khám, chữa bệnh, việc thống kê, báo cáo về các trường hợp người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình được quy định như thế nào?

16/12/2020

Chi tiết câu hỏi:

Tôi mới được phân công làm việc tại phòng Hành chính thuộc Trung tâm Y tế huyện, trong số các công việc của tôi có công tác thống kê, báo cáo về nạn nhân bị bạo lực gia đình đến khám, chữa bệnh. Vậy tôi xin hỏi quy định về thống kê, báo cáo này được quy định cụ thể như thế nào để tôi áp dụng?

Nguyễn Thị Yến - Vĩnh Tường

Trả lời:

Điều 12 Thông tư số 24/2017/TT-BYT quy định về thống kê, báo cáo các trường hợp người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế cụ thể như sau:

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi chép thông tin về người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình theo mẫu quy định tại phụ lục 1 của Thông tư số 24/2017/TT-BYT để làm thông tin đầu vào cho việc thống kê, báo cáo.

2. Biểu mẫu thống kê, báo cáo các trường hợp người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm Thông tư số 24/2017/TT-BYT.

3. Việc công bố và lưu trữ số liệu thống kê các trường hợp người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hình thức báo cáo:

a) Báo cáo định kỳ hàng năm.

b) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Hệ thống báo cáo:

a) Tuyến trung ương: Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh).

b) Tuyến tỉnh và tương đương: Sở Y tế, Y tế bộ, ngành.

c) Tuyến huyện: Bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện và phòng y tế huyện.

d) Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã, phường.

đ) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên toàn quốc.