Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của HĐND tỉnh về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc

09/07/2021
Các tin đã đưa ngày: