Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

18/12/2020
Các tin đã đưa ngày: