Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025

18/12/2020
Các tin đã đưa ngày: