Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về sửa đổi một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/2016/ NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức phân bổ vốn dự toán chi ngân sách thường xuyên ...

18/12/2020