Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53/2016/ NQ-HĐND và Nghị quyết số 54/2016/ NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

18/12/2020
Các tin đã đưa ngày: