Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

17/07/2020
Các tin đã đưa ngày: