Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh về bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

17/07/2020
Các tin đã đưa ngày: