Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công năm 2020

17/07/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: