Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại UBND và Chi nhánh Văn phòng đăng ký..

17/07/2020
Các tin đã đưa ngày: