Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phân khai chi tiết các nguồn vốn còn lại thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2020

26/05/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: