Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách..

26/05/2020
Các tin đã đưa ngày: