Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu chi ngân sách địa phương (kinh phí sự nghiệp) năm 2020

26/05/2020
Các tin đã đưa ngày: