Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt bổ sung 3.383 người làm việc (biên chế giáo viên mầm non) trong các cơ sở mầm non công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2020

26/05/2020
Các tin đã đưa ngày: