Yên Lạc phấn đấu mỗi năm có trên 3.200 lao động có việc làm mới

28/12/2020

Với mục tiêu phát triển mạnh các ngành kinh tế để tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đa dạng hoá các hình thức đào tạo nghề và gắn các chính sách an sinh xã hội với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huyện Yên Lạc đang tập trung nhiều giải pháp để phấn đấu đến năm 2025, huyện cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội bảo phủ toàn dân. Với hệ thống này, người dân sẽ bảo đảm có việc làm, thu nhập tối thiểu; được tham gia bảo hiểm xã hội và được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức tối thiểu.

Để thực hiện được mục tiêu này, ngoài hoạt động truyền thông, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo bền vững, huyện Yên Lạc đặc biệt coi trọng vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Huyện cũng thực hiện các chính sách hỗ trợ về y tế, miễn giảm học phí cho học sinh, hỗ trợ người nghèo đi học tiếng và định hướng để xuất khẩu lao động. Toàn huyện thực hiện giảm hộ nghèo xuống còn dưới 2%, hộ cận nghèo còn 2% vào năm 2025 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2020 - 2025; số lao động có việc làm thường xuyên đạt 97%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% và phấn đấu mỗi năm có từ 3.200 lao động có việc làm mới.

Trần Biển

 

Các tin đã đưa ngày: