Họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2011 - 2020

22/11/2012

Sáng 10/2, đồng chí Đặng Quang Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh giai đoạn 2011 – 2020 chủ trì hội nghị thông qua quy chế hoạt động; kế hoạch tổ chức thực hiện của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy.

Theo dự thảo quy chế hoạt động, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01 có nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng các chương trình, đề án, dự án cụ thể theo từng lĩnh vực, đề xuất về cơ chế, chính sách trình HĐND, UBND tỉnh ban hành để tổ chức thực hiện; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tình hình thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy sẽ tập trung đưa nội dung Nghị quyết vào cuộc sống, phát huy truyền thống cách mạng, tính năng động sáng tạo trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội nhằm đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển bền vững; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các cấp, ngành, địa phương, các thành phần kinh tế nắm vững nội dung nghị quyết, vận dụng linh hoạt, thể chế bằng những chương trình hành động cụ thể phù hợp với điều kiện của từng ngành, từng địa phương, đơn vị, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Quang Hồng khẳng định triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp lại quy chế hoạt động, kế hoạch thực hiện dựa trên ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo. Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương liên quan phải lựa chọn, đăng ký rõ lộ trình, thời gian thực hiện cho từng chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm mang tính đột phá, gắn phát triển dịch vụ, du lịch với giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: