Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Số liệu ngân sách Nhà nước

:

All Site Content

Displays all sites, lists, and libraries in this site.
View: 
      Items Last Modified

  Lists

Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định năm 2018 Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định năm 2018    0 2 years ago
Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định năm 2019 Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định năm 2019    3 2 years ago
Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định năm 2020 Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định năm 2020    3 3 months ago
Dự toán NSĐP trình HĐND năm 2017 Dự toán NSĐP trình HĐND năm 2017    1 2 years ago
Dự toán NSĐP trình HĐND năm 2018 Dự toán NSĐP trình HĐND năm 2018    1 2 years ago
Dự toán NSĐP trình HĐND năm 2019 Dự toán NSĐP trình HĐND năm 2019    1 7 months ago
Dự toán NSĐP trình HĐND năm 2020 Dự toán NSĐP trình HĐND năm 2020    1 3 months ago
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn năm 2017 Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn năm 2017    3 16 months ago
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn năm 2018 Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn năm 2018    3 3 months ago
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn năm 2019 Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn năm 2019    0 2 years ago
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn năm 2020 Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn năm 2020    0 7 months ago
Tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2017 Tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2017    3 2 years ago
Tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2018 Tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2018    6 18 months ago
Tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2019 Tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2019    5 3 months ago
Tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2020 Tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2020    2 3 weeks ago
Tổng hợp tình hình công khai 2017 Tổng hợp tình hình công khai 2017    1 2 years ago
Tổng hợp tình hình công khai 2018 Tổng hợp tình hình công khai 2018    4 4 months ago
Tổng hợp tình hình công khai 2019 Tổng hợp tình hình công khai 2019    1 16 months ago
Tổng hợp tình hình công khai 2020 Tổng hợp tình hình công khai 2020    1 3 months ago
Workflow Tasks Workflow Tasks  This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.  0 2 years ago