Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số liệu ngân sách Nhà nước

:

Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn năm 2018: Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

Title

Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

Văn Song

CreatedDate

1/8/2020

EventNews

 

SourceNews

 

FocusNews

No

DanhMucTinTuc

 

OldID

 

ExpireDate

 

ShowDescription

No

ShowImage

No
Approval Status Approved
 

Attachments

QD57ubnd2020.pdf    
PhuluckemtheoQD57.xls    
Content Type: News Item
Created at 5/5/2020 1:33 AM by Do Thi Minh Sao
Last modified at 5/5/2020 1:33 AM by System Account