Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số liệu ngân sách Nhà nước

:

Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn năm 2018: Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 8/1/2020 của UBND tỉnh về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2018 của tỉnh Vĩnh Phúc

Title

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 8/1/2020 của UBND tỉnh về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2018  của tỉnh Vĩnh Phúc

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

Bích Hằng

CreatedDate

1/8/2020

EventNews

 

SourceNews

 

FocusNews

No

DanhMucTinTuc

 

OldID

 

ExpireDate

 

ShowDescription

No

ShowImage

No
Approval Status Approved
 

Attachments

QT-2018-N-B66-TT343-26.xls    
QT-2018-N-B63-TT343-26.xls    
QT-2018-N-B68-TT343-26.xls    
QT-2018-N-B65-TT343-26.xls    
56- QĐ CK QT NS 2018.pdf    
QT-2018-N-B62-TT343-26.xls    
QT-2018-N-B64-TT343-26.xls    
QT-2018-N-B67-TT343-26.xls    
Content Type: News Item
Created at 1/10/2020 12:27 AM by Do Thi Minh Sao
Last modified at 5/5/2020 1:38 AM by Do Thi Minh Sao