Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số liệu ngân sách Nhà nước

:

Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn năm 2018: Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

Title

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

Bích Hằng

CreatedDate

12/12/2019

EventNews

 

SourceNews

 

FocusNews

No

DanhMucTinTuc

 

OldID

 

ExpireDate

 

ShowDescription

No

ShowImage

No
Approval Status Approved
 

Attachments

NQ79.signed.pdf    
Content Type: News Item
Created at 1/8/2020 1:15 AM by Do Thi Minh Sao
Last modified at 1/8/2020 1:17 AM by Do Thi Minh Sao