Dự thảo các Nghị quyết chuyên đề trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI

31/10/2018

STT

Tên văn bản

Thời gian lấy ý kiến

Tải về

1

Dự thảo Nghị quyết  về việc  cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 13/11/2018
đến 12/12/2018

Kết quả hình ảnh cho icon excel

2

Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

13/11/2018
đến 12/12/2018

Kết quả hình ảnh cho icon excel

3

Dự thảo Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2017-2020

01/11/2018
đến 05/12/2018

 

4

Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

01/11/2018
đến 05/12/2018

Kết quả hình ảnh cho biểu tượng file PDF

 

5

Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020

01/11/2018
đến 05/12/2018

Kết quả hình ảnh cho icon excel

6 Dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trong nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 01/11/2018
đến 05/12/2018

7 Dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 01/11/2018
đến 05/12/2018

8 Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ và các điều kiển đảm bảo duy trì hoạt động của lực lượng quần chúng tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường sắt với đường ngang dân sinh không có gác chắn 01/11/2018
đến 05/12/2018
Kết quả hình ảnh cho biểu tượng file PDF
9 Hồ sơ dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 01/11/2018
đến 05/12/2018

10 Dự thảo Nghị quyết về chương trình hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 01/11/2018
đến 05/12/2018

11 Dự thảo Nghị quyết về đặt tên đường, phố thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc 01/11/2018
đến 05/12/2018

12

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016/NQ - HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

01/11/2018
đến 05/12/2018

 

Các tin đã đưa ngày: