Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh xây dựng cầu mới bắc qua kênh 6A để phục vụ việc giao thông đi lại của nhân dân được thuận lợi, vì hiện nay cống (cầu Gát - Báo Văn, xã Đồng Văn) cũ đã xuống cấp,...

28/11/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh xây dựng cầu mới bắc qua kênh 6A để phục vụ việc giao thông đi lại của nhân dân được thuận lợi, vì hiện nay cống (cầu Gát - Báo Văn, xã Đồng Văn) cũ đã xuống cấp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều, do Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn quản lý gắn với cánh cống điều tiết nước không đảm bảo.

Trả lời:

Ngày 14/4/2014, UBND tỉnh có Văn bản số 1805/UBND-NN1 đồng ý giao cho Chủ tịch UBND các huyện Tam Dương, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc chủ động thực hiện việc đầu tư các cầu qua kênh Liễn Sơn trên địa bàn theo phân cấp; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cấp huyện và ngân sách tỉnh hỗ trợ khi có điều kiện. Trong đó, có cầu Báo Văn nêu trên.

Để đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi cho nhân dân đi lại qua cầu Báo Văn, xã Đồng Văn nói trên, UBND tỉnh đã có văn bản:

- Giao UBND huyện Yên Lạc nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu Báo Văn cũ hư hỏng, xuống cấp theo phân cấp và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1805/UBND-NN1 từ nguồn ngân sách cấp huyện và các nguồn hợp pháp khác; Báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh trong quý IV năm 2017.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh (khi có điều kiện) cho UBND huyện Yên Lạc xây dựng mới cầu Báo Văn nêu trên.